Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie przed TK

  Postępowanie przed TK nawiązuje do wzorów postępowania sądowego, a w sprawach nieuregulowanych odrębnie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

  Uczestnikami postępowania są: wnioskodawca, organ, który wydał zakwestionowany akt normatywny oraz Prokurator Generalny. Jeżeli...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składy orzekające TK

  Trybunał orzeka w pełnym składzie (co najmniej 9 sędziów) w sprawach:

  sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa,

  o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krąg podmiotów mogących występować do TK

  Z inicjatywą kontroli konstytucyjności mogą do TK występować:

  sądy – mogą przedstawić TK pytanie prawne; jest to uprawnienie każdego sądu i może być realizowane na każdym etapie postępowania sądowego (inicjatywa w konkretnej sprawie),

  legitymacja ogólna (prawo do zakwestionowania każdego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi wszczynania postępowania przed TK

  Wniosek w sprawie zbadania zgodności danego aktu normatywnego z konstytucją, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową – musi on odpowiadać wymogom pisma procesowego, zawierać wskazanie organu, który wydał zakwestionowany akt prawny, określenie zakwestionowanego aktu prawnego lub jego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzekanie o konstytucyjności partii politycznych

  Istotą tego postępowania jest ustalenie, czy cele lub działalność partii politycznej są zgodne z Konstytucją. Konstytucja jest tu jedynym punktem odniesienia – Trybunał nie jest powołany do badania zgodności celów i działań partii politycznych z umowami międzynarodowymi czy ustawami. Najistotniejsze...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzekanie o konstytucyjności aktów podustawowych

  Akty podustawowe podlegają kontroli w zakresie zgodności z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami. O konstytucyjności tych aktów Trybunał orzeka w składzie 3 sędziów, w oparciu o te same kryteria co w przypadku aktów ustawowych.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzekanie o konstytucyjności aktów ustawowych

  Ustawy podlegają kontroli w zakresie zgodności z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (jedynie tymi, które ratyfikowano w oparciu o ustawę akceptującą). O zgodności ustaw z Konstytucją Trybunał orzeka w składzie 5 sędziów. Kontrola zgodności jest dokonywana w oparciu o 3...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiotowy zakres działalności TK

  Z punktu widzenia przedmiotu kontroli obejmuje ona następujące akty:

  ustawy – co do ich zgodności z konstytucją i umowami międzynarodowymi; kontrola obejmuje wszystkie typy ustaw, w tym także m.in. ustawę budżetową oraz ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej,

  umowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny odwołania sędziego TK

  Sędziowie TK są nieusuwalni, chyba że sędzia zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub też sąd dyscyplinarny złożony z sędziów Trybunału Konstytucyjnego orzeknie wobec niego karę usunięcia ze stanowiska sędziego TK. Mandat sędziego wygaśnie też w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb powoływania Trybunału Konstytucyjnego

  W skład TK wchodzi 15 sędziów, wybieranych przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję. Wybór ma charakter indywidualny, tzn. każdy sędzia jest wybierany na 9 lat, nawet jeśli wstąpi w miejsce sędziego, który odszedł z TK przed upływem swojej kadencji.

  Sędzią TK może zostać osoba, która posiada...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt

Do góry