Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Kompetencje inspektorów NIK

  W ramach sprawowanej kontroli pracownicy NIK mają prawo swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych, wglądu do wszelkich dokumentów, przeprowadzania oględzin, wzywania i przesłuchiwania świadków, korzystania z pomocy biegłych i specjalistów, zasięgania w związku z przeprowadzaną...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb i procedura czynności kontrolnych

  Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawiane są w protokole kontroli, podpisywanym przez kontrolera i kierownika jednostki kontrolowanej. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki ma prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolegium NIK

  Kolegium NIK składa się z:

  Prezesa NIK i wiceprezesów,

  dyrektora generalnego NIK,

  14 członków.

  Członkowie Kolegium są powoływani przez Marszałka Sejmu na wniosek Prezesa NIK, z tym że 7 członków powoływanych jest spośród przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych, a 7 –...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiotowy zakres działania NIK

  Odnośnie pkt. a (poprzednie pytanie) – kontroluje z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

  Odnośnie pkt. b – kontroluje z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.

  Odnośnie pkt. c – kontroluje z punktu widzenia legalności i gospodarności.

  NIK kontroluje...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowy zakres działania NIK

  Najwyższa Izba Kontroli:

  kontroluje działalność organów administracji rządowej, NBP, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych,

  może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja pozycji ustrojowej NIK

  Polski model kontroli państwowej ukształtował się w początkach II RP, nawiązując do rozwiązań niemieckich i ustanawiając bliskie związki organów kontroli państwowej z parlamentem i jego funkcją kontrolną.

  Konstytucja marcowa przewidywała utworzenie NIK jako organu powołanego do kontroli całej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /2 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kontroli

  Z punktu widzenia zakresu kontroli można wyróżnić: kontrolę zupełną (obejmuje całość działania kontrolowanej jednostki) i kontrolę ograniczoną.

  Przyjmując kryterium etapu działania: kontrola wstępna (możliwość badania samych zamierzeń podjęcia określonych działań przez organ...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie kontroli i nadzoru

  Kontrola jest to obserwowanie, ustalanie czy wykrywanie stanu faktycznego, porównywanie rzeczywistości z zamierzeniami, występowanie przeciwko zjawiskom niekorzystnym i sygnalizowanie właściwym jednostkom o dokonanych spostrzeżeniach, bez decydowania jednak o zmianie kierunku działania jednostki...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka działalności TK

  Niezależna od nacisków, profesjonalna i merytoryczna kontrola konstytucyjności ustaw i innych aktów prawnych jest filarem i jednym z największych osiągnięć ustroju demokratycznego. Jest jedną z podstaw właściwego funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.

  W 2004 roku przedmiotem rozstrzygnięć...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia kompetencji TK

  Poza zakresem kompetencji Trybunału pozostaje:

  orzekanie o odpowiedzialności konstytucyjnej, które w Polsce należy do właściwości Trybunału Stanu jako odrębnego organu władzy sądowniczej,

  rozstrzyganie spraw dotyczących ważności wyborów i referendów, w Polsce należy to przede wszystkim...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /615

  praca w formacie txt

Do góry