Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja Sądu Najwyższego

  Sąd Najwyższy dzieli się na 4 izby:

  Izbę Cywilną,

  Izbę Karną,

  Izbę Wojskową,

  Izbę Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.

  Na czele każdej izby stoi prezes SN powoływany (na wniosek Pierwszego Prezesa SN, zaopiniowany przez zainteresowaną izbę) przez Prezydenta RP. W...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie przed Trybunałem Stanu

  Procedura, w której realizowana jest odpowiedzialność konstytucyjna, obejmuje 5 zasadniczych stadiów:

  zgłoszenie wstępnego wniosku,

  postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej,

  postawienie w stan oskarżenia,

  rozpoznanie sprawy przez TS w I instancji,

  rozpoznanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja ustrojowa i organizacja Trybunału Stanu

  Trybunał Stanu jest odrębnym organem władzy sądowniczej. Nie jest on sądem w rozumieniu art. 175 ust. 1 K, nie sprawuje więc wymiaru sprawiedliwości w przyjętym tam rozumieniu. Natomiast odpowiada on w pełni charakterystyce organu władzy sądowniczej, zarówno z uwagi na niezawisłość jego sędziów, jak...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiotowy zakres odpowiedzialności konstytucyjnej w III RP

  Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje odpowiedzialność za naruszenie Konstytucji lub ustawy, popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania przez osobę podlegającą odpowiedzialności przed TS. Odpowiedzialność ta może dotyczyć tylko czynu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowy zakres odpowiedzialności konstytucyjnej w III RP

  Odpowiedzialność konstytucyjna ma ograniczony podmiotowo charakter i dotyczy wyliczonej przez przepisy prawa grupy osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie. W obecnym stanie prawnym odpowiedzialność ta obejmuje trzy grupy podmiotów (art. 198 K):

  Prezydent RP oraz Marszałek Sejmu, bądź Senatu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wymiaru sprawiedliwości i jego organy w III RP

  Wymiar sprawiedliwości, to działalność państwa polegająca na wiążącym rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest jednostka lub inny podmiot podobny. Podstawą tego określenia jest wyodrębnienie specyficznej postaci działalności państwa, jaką jest sądzenie. Art. 175...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka działalności RPO

  Podstawowym zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych (art. 208 ust. 1 K). W aspekcie podmiotowym działalność Rzecznika dotyczy ochrony praw i wolności zarówno obywateli, jak i bezpaństwowców oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje RPO

  Wystąpienia i interwencje w sprawach indywidualnych:

  Rzecznik może działać z własnej inicjatywy, jednak regułą jest działanie na wniosek obywateli, organów społecznych lub organów samorządów a także na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik zapoznaje się z wnioskiem i może albo podjąć sprawę...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /3 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powoływanie i odwoływanie RPO

  Rzecznik powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu. Prawo zgłoszenia kandydatury przysługuje Marszałkowi Sejmu oraz grupom co najmniej 35 posłów. Konieczne jest uzyskanie bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Senat w terminie miesiąca podejmuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny Rzecznika Praw Obywatelskich

  RPO jest samodzielnym organem konstytucyjnym. Jest uznawany za organ ochrony prawa (tytuł rozdziału IX Konstytucji). Zadania Rzecznika są zorientowane w znacznym stopniu na ochronę obywatela i z tego punktu widzenia są one bliskie zadaniom władzy sądowniczej. Charakter prawny RPO określają:

  art...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt

Do góry