Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Zasada parlamentarno gabinetowego systemu rządów

  a) istnieje dwuczłonowa władza wykonawcza rząd i głowa państwa.

  b) głowa państwa powołuje premiera, a na jego wniosek rząd, co wymaga akceptacji parlamentu (wotum zaufania)

  c) rząd jako całość jak i poszczególni członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność polityczną przed parlamentem i mogą być...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada demokratycznego państwa prawnego

  Do grudnia 1989 żyliśmy w państwie socjalistycznym 29 XII Rzeczpospolita stała się państwem prawnym.

  Państwo prawne to państwo rządzone przez prawo w nim obywatel może robić wszystko czego nie zakazuje mu organ czyli wszystko to na co prawo zezwala Polska jest państwem demokratycznym. W formalnym...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie konstytucyjnych zasad naczelnych i ich katalog

  W doktrynie prawa konstytucyjnego nie występuje jednolita definicja zasad naczelnych konstytucji. ustalenie takiej definicji nie jest możliwe bo zasady można określić jako normy prawne inne jako dyrektywy a inne jako klauzule generalne. Niektórzy pod tym pojęciem rozumieją główne rozstrzygnięcia zawarte w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa konstytucyjnego, sensu stricto i sensu largo

  Prawo konstytucyjne to całokształt norm prawnych regulujących podstawowe instytucje ustroju gospodarczego państwa, gałąź prawa państwowego całokształt norm prawnych zawartych w konstytucji i w jej ustawach. Występuje w 2 znaczeniach:

  -wąskim czyli stricto – całokształt norm prawnych zawartych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTACI SKARGI KONSTYTUCYJNEJ

  Skarga konstytucyjna pojawiła się i obecnie występuje w dużej grupie państw: Hiszpania, Niemcy, Polska, Belgia w ograniczonym zakresie, w wielu państwach postkomunistycznych. Wykształciły się 2 modele skargi konstytucyjnej:

  Skarga na niezgodność aktu z konstytucją- związana z naruszeniem praw...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJONALNE GWARANCJE PRAW JEDNOSTKI

  - sądy powszechne- były pierwszą gwarancją instytucjonalną. W niektórych państwach do dnia dzisiejszego (Anglia, częściowo USA). Na gruncie europejskim pojawiła się tendencja do tworzenia sądów specjalnych obejmujących swoim orzecznictwem pewne dziedziny wyspecjalizowane np. powszechnie występuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWNE GWARANCJE PRAW JEDNOSTKI

  Są one stosunkowo łatwe do urzeczywistnienia, w szczególności jeśli państwo uchwala nową konstytucję gdyż jest to zapisanie tych praw w prawie. Najczęściej było tak, że one się pojawiły na poziomie aktów ustawodawczych lub dokumentów o charakterze międzynarodowym ratyfikowanych przez poszczególne...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYNOMIA ZASADY RÓWNOŚCI I WOLNOŚCI

  Między tymi kategoriami istnieje stan napięcia wg niektórych. Mówi się, że jeśli położymy akcent na wolności jednostki to musimy się pogodzić z nierównością. Jeżeli położymy nacisk na równości, w tym równości szans to musimy się pogodzić z ograniczeniami wolności. Te systemy polityczne państwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETAPY ROZWOJU PRAW OBYWATELSKICH

  Pierwsze katalogi były formułowane przez ludzi wykształconych, materialnie niezależnych. W związku z tym formułowali te I-sze katalogi w oparciu o potrzeby, które oni odczuwali, chcieli aby ten katalog chronił ich przed arbitralnością władzy (np. tajemnica korespondencji – przy czym mnóstwo ludzi nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /3 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA OCHRONY PRAW JEDNOSTKI

  Obecnie funkcjonują różne określenia: wolności i prawa człowieka. Przez cały wiek XIX aż po 70 lata figurowało pojęcie prawa obywatelskie. W konstytucjach istniały różne określenia: wolności i prawa obywateli, prawa człowieka. We francuskiej deklaracji praw istniała nazwa prawa człowieka i...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 069

  praca w formacie txt

Do góry