Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Elementy wymagane w uzasadnieniu projektu ustawy

  Szczegółowy katalog wymogów, które powinny być zawarte w uzasadnieniu projektu należy:

  a) wyjaśnić potrzebę i cel wydania ustawy

  b) przedstawić rzeczywisty stan w dziedzinie która ma być unormowana

  c) wykazać różnicę między stanem dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

  d) przedstawić...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

  Określenie sposobu wykonania prawa ustawodawczej przez obywateli daje ustawa z dnia 24 czerwca 1999 roku o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Dwie regulacje przedmiotowe:

  1-a polega na wyłączeniu obywateli z prawa inicjowania projektu ustawy o zmianie konstytucji.

  2- sprowadza się do...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb podejmowania inicjatywy ustawodawczej przez senat

  Inicjatorem projektu ustawy może być komisja senacka lub co najmniej 10 senatorów. Wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem ustawy składa się w formie pisemnej do marszałka Senatu do projektu dołącza się uzasadnienie. Rozpatrywanie projektu odbywa się w 3 czytaniach. Marszałek Senatu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa inicjatywy ustawodawczej

  Pod pojęciem inicjatywy ustawodawczej należy rozumieć przysługującą określonym prawnie (najczęściej konstytucyjnie) podmiotom kompetencje do przedłożenia parlamentowi projektu ustawy z tym skutkiem prawnym że parlament zobowiązany jest ten projekt rozpatrzyć w przewidzianym trybie.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy trybu ustawodawczego

  Na tryb ustawodawczy składa się ogół parlamentarnych jak i pozaparlamentarnych etapów dochodzenia tycz aktów do skutku. Aktualny tryb ustawodawczy składa się z następujących etapów:

  - wykonanie inicjatywy ustawodawczej

  - rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm w 3 czytaniach

  - rozpatrzenie ustawy przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja ustrojodawcza parlamentu

  Funkcja ustrojodawcza może być realizowana w różnych formach. Może dotyczyć uchwalenia nowej konstytucji, dokonywania rewizji konstytucji lub wprowadzenia nowelizacji. Z inicjatywą zmiany ustawy zasadniczej może wystąpić co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, senat lub prezydent RP. Może to nastąpić...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb powoływania i zadania sejmowej komisji śledczej

  Komisja śledcza może być powoływana w sejmie, do zbadania określonej sprawy. Komisję śledcza powołuje sejm w drodze uchwały podjętej bezwzględną ilością głosów. Uchwała komisji określa zakres jej działania może również określać jej zasadę zadania, oraz termin złożenia sprawozdania.

  Ustawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja prawna sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej

  Duże znaczenie wśród komisji ma Komisja Do Spraw Unii Europejskiej. Należą do niej sprawy związane z członkostwem w Unii Europejskiej, wyrażaniu opinii na temat projektów aktów prawnych Unii, projektów umów międzynarodowych których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje komisji sejmowych i ich kompetencje

  Komisje Sejmowe są organami powołanymi do rozpatrywania i przygotowania spraw stanowiących przedmiot obrad Sejmu. Konstytucja mówi że w Sejmie powoływane są: komisje stałe, nadzwyczajne, oraz śledcze. Komisja śledcza powoływana jest wyłącznie przez Sejm do zbadania określonej sprawy czyli jej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład i kompetencje Konwentu Seniorów w Sejmie i Senacie

  Konwent Seniorów jest organem zapewniającym współdziałanie 2 klubów w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac Sejmu. W skład Konwentu Seniorów w Sejmie wchodzą: Marszałek i wicemarszałkowie oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący klubów oraz przedstawiciele porozumień poselskich, klubów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 379

  praca w formacie txt

Do góry