Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Tryb uchwalania ustawy budżetowej

  Ustawa budżetowa jaj inicjatywa ustawodawcza przysługuje radzie Ministrów, która obowiązana ją przedłożyć Sejmowi projekt najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego a następnie kieruje do komisji finansów publicznych oraz innych właściwych komisji sejmowych rozpatrując kolejne...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb uchwalania ustaw pilnych

  Prawo uznania uchwalonego projektu ustaw za pilny przysługuje wyłącznie Radzie ministrów. Procedury dotyczące zastosowania pilnej ścieżki Sejmu i Senatu:

  a) Marszałek sejmu zarządza drukowanie pilnych projektów ustaw niezwłocznie po ich otrzymaniu i może postanowić o przeprowadzeniu 1-o czytania na...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podpisanie ustawy (uprawnienia przysługujące Prezydentowi RP)

  Konstytucja wyznacza Prezydentowi 21 dni na podpisanie ustawy. Prezydent może jednak odmówić podpisania ustawy i wystąpić z wnioskiem do Sejmu w celu ponownego jej rozpatrzenia, co w praktyce określa się jako „weto prezydenckie”, „weto ustawowe”. Jeśli to nastąpi Marszałek Sejmu kieruje ustawę oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb rozpatrywania przez Sejm stanowiska Senatu do ustawy uchwalonej przez Sejm

  Termin w której Sejm powinien zając stanowisko wobec podjętej uchwały Senatu jest nie określony. Potrzeba rozpatrzenia prze Sejm stanowiska Senat występuje wtedy, gdy Senat zaproponował poprawki do ustawy lub też wniósł o jej odrzucenie. Uchwałę taką Marszałek Sejmu kieruje do rozpatrzenia przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prace w Senacie nad ustawą uchwaloną przez Sejm

  Senat w terminie 30 dni od przesłania ustawy przez Marszałka Sejmu może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uważa się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. Marszałek Senatu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzecie czytanie projektu ustaw

  Trzecie czytanie obejmuje:

  a) przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji lub jeżeli projekt nie został ponownie skierowany do komisji przedstawienie przez posła sprawozdawcę poprawek i wniosków zgłoszonych podczas 2-o czytania

  b) głosowanie

  Porządek głosowania jest następujący:

  a) głosowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drugie czytanie projektu ustaw

  Drugie czytanie obejmuje:

  a) przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji o projekcie ustawy, wygłaszanego przez posła sprawozdawcę: w sprawozdaniu tym można przedstawiać inne wnioski niż umieszczone w sprawozdaniu komisji

  b) przeprowadzenie debaty oraz zgłaszanie poprawek i wniosków poprawki może...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prace w komisjach nad projektem ustawy między pierwszym a drugim czytaniem

  Po opracowaniu sprawozdania przez komisję może się odbyć drugie czytanie. Przeprowadza się je zawsze na posiedzeniu Sejmu nie wcześniej niż 7 dnia od doręczenia posłom sprawozdania komisji, chyba że sejm postanowi inaczej, w szczególnie uzasadnionych wypadkach Sejm może skrócić postępowanie z...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola sejmowej komisji ustawodawczej w postępowaniu z projektami ustaw

  Komisja ustawodawcza została zniesiona na początku III kadencji w 1997 roku co okazało się rozwiązaniem błędnym i Sejm IV kadencji powołał ją ponownie do życia w 2001 roku. Aktualnie do jej zakresu działania należą sprawy problematyki legislacyjnej i spójności prawa, współdziałania w organizowaniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu i na posiedzeniu komisji sejmowych

  Pierwsze czytanie przeprowadza się na posiedzeniu Sejmu lub komisji. Obowiązkowe pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu dotyczy projektów ustaw: o zmianie konstytucji, budżetowych, podatkowych, dotyczących wyborów prezydenta, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego. Pierwsze czytanie może odbyć...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /2 224

  praca w formacie txt

Do góry