Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Tryb wyłaniania Prezydenta RP

  Prezydent wybierany jest przez naród w drodze wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich, w tajnym głosowaniu. Na prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości 14 dnia wyborów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Tryb zgłaszania kandydatów na urząd Prezydenta RP

  Zgłoszenie obejmuje wieloetapową procedurę:

  Etap 1-y: celem zgłoszenia kandydata na urząd Prezydenta RP i prowadzenia kampanii wyborczej na jego rzecz obywatele w liczbie co najmniej 15 tworzą komitet wyborczy. Utworzenie komitetu wymaga pisemnej zgody kandydata na kandydowanie, pisemnej zgody na utworzenie...

  Ocena /5.0 Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgromadzenie narodowe - struktura i funkcje

  Zgromadzenie Narodowe- jest odrębnym i naczelnym organem państwowym należącym do grona organów władzy ustawodawczej. Jest to organ przedstawicielski składający się z posłów i senatorów, a więc pochodzących z wyborów powszechnych, posiada własne kompetencje realizowane gdy zajdzie taka potrzeba...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja kreacyjna Sejmu i Senatu

  Funkcja kreacyjna- to powołanie lun odwołanie określonych organów państwowych, bądź też wpływu na częściowy skład osobowy.

  1) samodzielnie przez sejm: należy zaliczyć:

  a) wybór 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków Trybunału Stanu. Wyboru dokonuje się na wniosek Marszałka Sejmu albo co...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /3 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacje bieżące i pytania w sprawach bieżących

  Informacje bieżące oraz pytania w sprawach bieżących stanowią przedmiot obrad na posiedzeniach Sejmu. Punkt porządku dziennego pytań w sprawach bieżących obejmuje 11 pytań. Prawo złożenia wniosku o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez członka Rady Ministrów informacji bieżącej, przysługuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpelacje i zapytania poselskie

  Interpelacja składana jest w sprawach o zasadniczym charakterze i odnoszących się do problemów związanych z polityką państwa. Powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania oraz powinna być skierowana zgodnie z właściwością...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezyderaty i opinie komisji sejmowych

  Dezyderaty zawierają postulaty komisji w określonych sprawach i mogą być skierowane do Rady Ministrów lub poszczególnych jej członków tj. Prezesa RM, wiceprezesów, ministrów oraz przewodniczących określonych ustawowo komitetów, Prezesa NIK, NBP, Prokuratora Generalnego oraz Głównego Inspektora Pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja kontrolna Sejmu - omów formy kontroli

  Konstytucja powierza wykonywanie funkcji kontrolnej nad działalnością Rady Ministrów Sejmowi i dopuszcza jej sprawowanie tylko w zakresie określonym przepisami konstytucji i ustaw. realizacja funkcji kontrolnej nie może być łączona tylko i wyłącznie z Sejmem. Określone uprawnienia kontrolne wobec Rady...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb uchwalania kodeksów

  Znowelizowany w 1995 roku regulamin Sejmu wprowadza szczególny rodzaj procedury ustawodawczej z projektami kodeksów, dotyczy projektów nowych kodeksów, zmian kodeksów. Pierwsze czytanie projektu przepisów wprowadzających kodeks, odbyć się musi na posiedzeniu Sejmu i może być przeprowadzone najwcześniej 30...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb uchwalania ustaw wykonujących prawo Unii Europejskiej

  a) Rada Ministrów wnosząc projekt ustawy deklaruje czy jest to projekt ustawy wykonującej prawo unii.

  b) przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektu ustawy, właściwa komisja ustala harmonogram prac nad tym projektem zgodny z kalendarzem prac w Sejmie i przesyła go Marszałkowi

  c) poprawkę do ustawy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 215

  praca w formacie txt

Do góry