Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Geneza odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce

  Odpowiedzialność konstytucyjna zachodzi gdy osoba sprawująca urząd wyższej rangi dopuszcza się w związku ze sprawowaną funkcją naruszenia konstytucji lub ustawy. Jeśli naruszenie nie wypełnia znamion czynu zabronionego przez ustawę jest to tzw. Delikt konstytucyjny.

  W Polsce początki...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /3 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład i organizacja Trybunału Konstytucyjnego

  Trybunał konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych indywidualnie przez sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. prawo przedstawiania kandydatów na sędziów do trybunału posiadają grupa co najmniej 50 posłów i Prezydium Sejmu. Sędziowie Trybunału sprawując swój urząd...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja ustrojowa i funkcje trybunału konstytucyjnego

  Występuje podział i równowaga władzy ustawodawczej sprawowanej przez Sejm i Senat wykonawcza należy do prezydenta.

  Funkcje Trybunału:

  - kontrola konstytucyjności i legalności prawa polega na zbadaniu zgodności: umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie z...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /7 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i zadania prokuratury

  Prokuraturę stanowi

  Zgromadzenia prokuratorów: składają się z prokuratorów apelacyjnych oraz delegatów prokuratorów okręgowych i rejonowych działających na obszarze danej właściwości prokuratury. Do kompetencji zgromadzeń prokuratorów należą: wybór członków sądu dyscyplinarnego, wyrażanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /3 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajowa Rada Sądownictwa - skład i kompetencje

  Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W jej skład wchodzą:

  a) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i Minister Sprawiedliwości przez okres pełnienia swych funkcji.

  b) osoba powołana przez prezydenta bez oznaczenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądy wojskowe

  Sądy wojskowe sprawują wymiar sprawiedliwości w siłach zbrojnych w sprawach karnych oraz orzekają w innych sprawach jeżeli zostały przekazane do ich właściwości. Orzekają one w spawach karnych w stosunku do osób należących do sił zbrojnych.

  Orzecznictwu sądów wojskowych podlegają przestępstwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądy administracyjne

  Sądami Administracyjnymi są wojewódzkie sądy administracyjne jako sądy pierwszej instancji oraz Naczelny Sąd Administracyjny jako sąd drugiej instancji. Prezydent zadecydował o utworzeniu szesnastu Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Do tego czasu jednym sądem administracyjnym był Naczelny Sąd...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura i kompetencje Sądu Najwyższego

  Sąd najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania. Rozpoznaje protesty wyborcze, stwierdza ważność wyborów Sejmu, Senatu, wyboru Prezydenta, referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego. Sąd najwyższy dzieli się na: Izbę cywilną- sprawuje nadzór nad...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady organizacji sądownictwa

  Sądy są organami władzy sądowniczej i organami wymiaru sprawiedliwości.

  a) zasada niezależności: struktura sądownictwa jest wyodrębniona od innych organów państwowych, organy innych władz nie mogą ingerować w orzecznictwo. Parlament może jedynie uchwalić amnestię- czyli darowanie lub złagodzeniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy wewnętrzne Rady Ministrów

  Organy wewnętrzne są to organy o charakterze pomocniczym występują pod nazwą komitetów rad, zespołów. Prezes RM z własnej inicjatywy lub na wniosek członka RM może w drodze zarządzenia tworzyć organy pomocnicze RM lub prezesa RM w szczególności:

  a) stały komitet lub komitety RM w celu przygotowania i...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /3 418

  praca w formacie txt

Do góry