Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  RODZAJE I ZADANIA KOMISJI WYBORCZYCH

  Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent RP. Są trzy rodzaje komisji wyborczych:

  1). Państwowa Komisja Wyborcza

  2). Okręgowe komisje Wyborcze

  3). Obwodowe Komisje Wyborcze

  Zadania PKW:

  a), nadzorcze:

  - sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego

  - rozpatrywanie skarg na działalność...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /3 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYB WYSUWANIA KANDYDATÓW NA POSŁÓW I SENATORÓW

  Wyróżniamy 2 systemy zgłoszeń:

  l). Przez nieformalne grupy wyborcze

  2). przez zorganizowane podmioty ( partie polit. i org. społ.). Czynności wyborcze w imieniu grup formalnych i nieformalnych wykonują organy upoważnione do ich reprezentowania przy czynnościach prawnych. (np.: wyborcy-komitety wyborcze)...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /3 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM WIĘKSZOŚCIOWY A SYSTEM PROPORCJONALNY

  System większościowy dot. wyboru do Senatu - decyduje zwykła większość głosów. System proporcjonalny- dot. Sejmu, gdzie warunkiem jest utworzenie wielomandatowych okręgów wyborczych a podział mandatów miedzy poszczególne listy zależy odpowiednio od uzyskanych głosów. Do sejmu RP wybiera się posłów w/g...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA

  Dotyczy aktu głosowania. Jest prawem a nie obowiązkiem. Istotę tajności stanowi zapewnienie głosującemu tajemnicy wyboru, bo głosowanie jest tak przeprowadzone, aby uniemożliwić ustalenie kto i jak głosował. Podobnie jak zasada powszechności, też tajność może mieć obligatoryjny charakter (...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA BEZPOŚREDNIOŚCI PRAWA WYBORCZEGO

  Oznacza wybory jednostopniowe.- wyborcy głosują wprost na kandydatów deputowanych. Oznaczenie nazwiska wskazuje na jego pierwszeństwo w wyborach. Może być: osobiste oddanie głosów ( w lokalu ), przez pocztę lub pełnomocnika ( Serbia ). Naruszeniem tej wady jest instancja listy państwowej.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA RÓWNOŚCI PRAWA WYBORCZEGO

  Dwa znaczenia równości prawa wyborczego:

  a) formalnie – każdy wyborca ma jeden głos

  b), materialne -jednakowa siła każdego głosu, taki sam wpływ każdego z nich na wynik wyborów Inne cechy tej zasady:

  -jednolita norma przedstawicielska obliczona przez podzielenie liczby mieszkańców kraju przez liczbę...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA POWSZECHNOŚCI PRAWA WYBORCZEGO

  Zasada ta oznacza, że nie dyskryminuje się osób, jest brak cenzusów: majątku, wykształcenia, zawodu, płci, stałego zamieszkania. Istnieją naturalne wyłączenia: pełnoletność ( 18 lat), posiadanie obywatelstwa polskiego Bierne prawo wyborcze wymaga:

  - wybranym do Sejmu może być obywatel polski, któremu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE POJĘCIA WYBORCZE

  Termin „prawo wyborcze" podmiotowe znaczenie tzn.: uprawnienie do wybierania i bycia wybieranym ( czynne i bierne prawo wyborcze ). przedmiotowe znaczenie tzn. całokształt norm, które regulują sposób obsady składu personalnego organu przedstawicielskiego. Źródła prawa wyborczego- konstytucja, ordynacja...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAŁOŻENIA SYSTEMU PARLAMENTARNO - KOMITETOWEGO

  np.: Szwajcaria od 1874 r. Cechy:

  a), jedność władzy państwowej

  b). Parlament jest organem uprzywilejowanym, najwyższym, pod którego zwierzchnictwem są naczelne organy państwowe: rząd, głowa państwa.

  c). Rząd jest zależny od parlamentu, który nadaje prawo i ustala kierunek polityki, co jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAŁOŻENIA SYSTEMU PREZYDENCKIEGO

  System- (pyt. 26). np.: USA.

  Cechy:

  a) monizm egzekutywy: połączenie funkcji głowy państwa z funkcją premiera. Oznacza to, że władza wykonawcza przysługuje prezydentowi. Prezydent: naczelny dowódca armii. polit. zagr., szef partii z której kandydował w wyborach, główny ośrodek decyzji politycznych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 466

  praca w formacie txt

Do góry