Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja Krajowej Rady Sądownictw

  Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech władz. KRS składa się z:

  4 posłów i 2 senatorów, wybieranych przez izby na okres 4 lat,

  Pierwszego Prezesa SN i Prezesa NSA,

  15 członków wybranych spośród sędziów: SN (2), sądów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada jednolitości sądów

  Zasada jednolitości sądów określona została w art. 174 Konstytucji, który stanowi, że: sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada ta głosi więc, iż w całym państwie istnieje jednolite sądownictwo. Wymiar sprawiedliwości działa na podstawie jednolitego, powszechnie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada prawa oskarżonego do obrony

  Zasadę tą wyraża art. 42 ust. 2 Konstytucji. Odnosi się ona tylko do postępowania karnego, ale dotyczy wszystkich jego stadiów.

  W znaczeniu materialnym, prawo do obrony oznacza takie ukształtowanie procedury karnej, które stwarza oskarżonemu możliwość występowania jako pełnoprawnego uczestnika...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada jawności rozpraw

  Odnosi się ona do wszystkich postępowań sądowych, a raczej do rozpraw prowadzonych w ramach tych postępowań. Zasada jawności oznacza stworzenie publiczności dostępu do sali sądowej i spokojnego obserwowania przebiegu rozprawy. Tu jednak ustawa może wprowadzić ograniczenia za względu na moralność...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada udziału ławników w rozprawach sądowych

  W Polsce nie stosuje się systemu ławy przysięgłych, tzn. odrębnego ciała orzekającego uniezależnionego od zawodowego sędziego, złożonego z losowo dobranych obywateli i wypowiadającego się przede wszystkim o winie oskarżonego lub o zasadności roszczenia cywilnego. Od kilku dziesięcioleci stosuje się...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego

  Podstawowym zadaniem Sądu Najwyższego jest sprawowanie nadzoru orzeczniczego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych, co ma na celu m.in. zapewnienie zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa tych sądów. SN wykonuje swoje funkcje w dwóch podstawowych formach:

  rozpoznaje środki...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada niezawisłości sądów i sędziów

  Zasadę niezawisłości sędziowskiej wyraża obecnie art. 178 ust. 2 K. Niezawisłość oznacza stworzenie sędziemu pozycji umożliwiającej sprawowanie urzędu (orzekanie) w sposób zgodny z własnym sumieniem, w sposób wolny od jakichkolwiek możliwości bezpośrednich i pośrednich nacisków zewnętrznych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /2 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymogi stosowane przy powoływaniu i odwoływaniu sędziów

  Sędziowie są powoływani przez Prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (art. 179 K). Kandydat musi przede wszystkim odpowiadać wysokim wymaganiom, jako że na stanowisko sędziego może zostać powołana osoba, która:

  posiada obywatelstwo polskie,

  korzysta z pełni praw cywilnych i...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja sądów szczególnych

  Sądy szczególne są to sądy o właściwości obejmującej określoną grupę spraw i usytuowane poza systemem sądów powszechnych. Istnieją one w sposób stały. Konstytucja wymienia 2 typy sądów szczególnych:

  Sądy wojskowe:

  dzielą się na wojskowe sądy garnizonowe i wojskowe sądy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja sądów powszechnych

  Konstytucja nie określa struktury sądów powszechnych, ale przez wprowadzenie wymogu dwuinstancyjności zakłada, że struktura ta musi obejmować przynajmniej 2 szczeble. Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych idzie jednak dalej i nadaje sądownictwu powszechnemu trójszczeblowy charakter. Sądami powszechnymi...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /2 587

  praca w formacie txt

Do góry