Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  ZAGADNIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI RZĄDU I JEGO CZŁONKÓW

  Polityczna ( parlamentarna )-jest to odpowiedzialność przed parlamentem ( solidarna lub indywidualna ). Dwie formy stosowania tej odpowiedzialności przez Sejm: konstruktywne wotum nieufności, wotum zaufania.

  Wotum zaufania- w chwili tworzenia rządu lub gdy w trakcie funkcjonowania rząd zechcą z jakiś...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKRES DZIAŁANIA RADY MINISTRÓW

  Polityka wew. i zagraniczna. Kieruje całością adm. rządowej. Wg zasady domniemania kompetencji rządu w zakresie polityk:! państwa, podejmuje wszystkie działania niezastrzeżone innym organom. Zadania RM: związane z kierowaniem całą administracją rządową, dotyczące stosunków z parlamentem, w zakresie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTY PRAWNE RZĄDU

  Rząd ma prawo: Inicjatywy ustawodawczej, a w jej ramach monopol w zakresie: budżetu, prowizorium budżetowe, zmiany ustawy budżetowej, ustawmy o zaciąganiu długu publicznego, ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo.

  Rząd może: wysuwać projekty uchwał. Rozporządzenia wykonawcze. Uchwały...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSÓB KREOWANIA RADY MINISTRÓW

  l ETAP- Prezydent powołuje Premiera a na jego wniosek Ministrów, w ciągu 14 dni ubiega się o wotum zaufania, po wygłoszeniu expose premiera. Sejm bezwzględną większością głosów decyduje. Jeżeli nie udzieli wotum to II etap.

  II ETAP- Sejm formułuje rząd ( 14 dni ). Kandydaturę na Premiera zgłasza 46...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZOSTAŁE KOMPETENCJE PREZYDENTA

  Uprawnienia w dziedzinie obronności kraju : gwarant suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Najwyższy zwierzchnik Sił Zbrojnych ( dowództwo ideowe o charakterze pośrednim ). Mianuje i zwalnia Naczelnego Wodza. W czasie pokoju za pośrednictwem MON...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /3 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPETENCJE PREZYDENTA WOBEC RZĄDU

  Desygnuje Prezesa RM. Na jego wniosek powołuje rząd. Ograniczona rola w procedurze kreowania rządu przy wykorzystaniu tzw. konstruktywnego votum nieufności. Przyjmuje dymisje RM. Może nie przyjąć dymisji Premiera.

  l), na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu

  2). w razie nieuchwalenia wotum zaufania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

 • Ocena brak

  ZASADY I TRYB WYBORU PREZYDENTA

  < art. 127 > Zasady: obywatelstwo polskie, pełnia praw wyborczych, 35 lat, kandydat zgłoszony przez conajmniej 100000 obywateli korzystających z pełni praw wyboru do Sejmu, oświadczenie o pracy lub służby w organach bezp. państwa lub współpr. która podlega lustracji przed sądem lustracyjnym. Do 2 tury...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ GŁOWY PAŃSTWA

  Obowiązkiem każdego organu jest przestrzeganie praw RP. Ponosi odp. konstyt. przed TS za złamanie konstytucji ( delikt konstytucyjny ) lub za popełnienie przestępstwa ( odpowiedzialność karna ). Przed TS pociąga go Zgrom. Naród. ( 2\3 głosów przy co najmniej połowie ustawowej liczby posłów na wniosek 140...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYCJA PRAWNA PREZYDENTA RP

  Element- dualistycznej egzekutywy ale dysponuje samodzielnymi środkami prawnymi, które umożliwiają równoważenie pozostałych władz. Posiada funkcje tradycyjnie zastrzeżone dla tzw. głowy państwa. Jednoosobowy o kompetencjach wykonawczych, reprezentacyjnych, w zakresie arbitrażu politycznego. Prezydent jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt

Do góry