Prawo karne /256 prac/

 • Ocena brak

  Immunitet dyplomatyczny i immunitet konsularny (podstawa prawna, zakres podmiotowy i przedmiotowy, nietykalność i udział w procesie)

  Zakres przedmiotowy- treść immunitetu,

  Zakres podmiotowy- osoby korzystające z immunitetu.

  Immunitet dyplomatyczny - określony jest w art.578. Wg tego przepisu orzecznictwu polskich sądów karnych nie podlegają:

  1. Uwierzytelnieni w RP szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych

  2. Osoby...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /4 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy orzeczenie staje się prawomocne

  Przez prawomocność rozumie się stan, w którym orzeczenie jest ostateczne. W teorii procesu karnego nie ma zgodności co do tego, kiedy taki stan powstaje. Można tutaj wskazać dwa zasadnicze stanowiska. Wg jednego z nich prawomocność powstaje, kiedy orzeczenie jest już nieodwołalne w trybie zwyczajnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /4 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zażalenie na czynności i zaniechanie czynności

  Zgodnie z art.302§2 zarówno stronom, jak i osobom nie będącym stronami przysługuje w toku postępowania przygotowawczego zażalenie na czynności inne niż postanowienia i zarządzenia naruszające ich prawa. Powyższy przepis stanowi więc podstawę prawną zaskarżania czynności procesowych innych niż...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /3 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpoznanie przez sąd zażaleń na postanowienia prokuratora

  Art. 69§3 Na postanowienie co do zabezpieczenia roszczenia przysługuje zażalenie do sądu

  Art 184§5 Na postanowienie w sprawach zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka oskarżonemu przysługuje w terminie 3 dni zażalenie. Zażalenia na postanowienie prokuratora rozstrzyga sąd właściwy do rozpoznania...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /5 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział stron w posiedzeniu sądu pierwszej instancji

  Art. 102§7 Przyjęty wniosek strony doręcza się pozostałym stronom, ich obrońcom i pełnomocnikom, którzy w terminie 14 dni od doręczenia mogą przedstawić sądowi na piśmie swoje stanowisko. Sąd rozpoznaje kwestię nieważności na posiedzeniu bez udziału stron, chyba że prezes sądu lub sąd postanowi...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /9 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział stron w posiedzeniu sądu zażaleniowego (464§ l)

  Sąd rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu, skoro ustawa nie wymaga przeprowadzenia kontroli na rozprawie. Strony oraz obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie na postanowienie kończące postępowanie. Mają oni prawo udziału w posiedzeniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia jako przyczyna odwoławcza (440)

  Przepis art. 389d.k.p.k. był wyrazem rewizyjności polskiego modelu kontroli odwoławczej. W orzecznictwie SN słusznie podkreślano, że sad odwoławczy ma prawo, a jednocześnie obowiązek zbadania sprawy pod względem merytorycznym i prawnym nie tylko w granicach środka odwoławczego, ale także z urzędu-...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /3 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Policja sesyjna sądu na tle kar porządkowych

  Środki wymuszające spełnienie obowiązków procesowych

  1.Kary porządkowe

  2. Przymusowe doprowadzenie do organu procesowego.

  3.Obciazenie dodatkowymi kosztami postępowania

  Ogół uprawnień do stosowania środków wymuszających zachowanie porządku w czasie rozprawy nazywa się policja sesyjna (...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość sądu z tzw. Przekazania sprawy

  Właściwość z tzw. Przekazania sprawy (z delegacji) stanowi odstępstwo od właściwości miejscowej sądu i powstaje w wyniku decyzji odpowiedniego sądu wyższego rzędu. Kodeks z 97 przewiduje trzy przypadki takiej delegacji:

  1.Sąd wyższego rzędu nad sądem właściwym może przekazać sprawę innemu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /4 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego

  W art. 172 konstytucji zastrzega się, że sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. A art. 175 ust 1 ustawy zasadniczej formułuje zasadę sądowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości, przyjmując, że wymiar ten w Polsce sprawują sąd najwyższy, sądy powszechne, sądy...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /2 429

  praca w formacie txt

Do góry