Prawo karne /256 prac/

 • Ocena brak

  Rozstrzygnięcia Sądu w razie wznowienia

  W kwestii wznowienia (o wznowieniu, odmowie wznowienia i związanych z nimi kwestiach wpadkowych) orzekała:

  - sąd okręgowy (w składzie trzech sędziów) — w sprawach zakończonych orzeczeniem sądu rejonowego,

  - sąd apelacyjny (w składzie trzech sędziów) — w sprawach zakończonych orzeczeniem sądu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /3 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenie podsądności sprawy sądom karnym

  Artykuł 17 § l pkt 8 stanowi, że nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych. Wobec tego, że w naszym systemie występują dwa rodzaje sądów karnych powszechne i wojskowe - niezbędne jest ustalenie w"sprawie podsądności określonemu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAZY DOWODOWE ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM I WYKORZYSTANIEM DOWODU

  Zakazy dowodowe - to normy zabraniające przeprowadzenia dowodu w określonych warunkach lub stwarzające ograniczenia w pozyskiwaniu dowodów. W procesie karnym zakazy dowodowe zapobiegają powstawaniu kolizji pomiędzy interesem wymiaru sprawiedliwości , który wymaga ustalenia prawdy, a naruszeniem określonych...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /8 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obecność oskarżonego tymczasowo aresztowanego przy poszczególnych czynnościach procesowych

  Tymczasowo aresztowany oskarżony ma prawo do nieskrępowanego kontaktu z obrońcą.

  W postępowaniu przygotowawczym gdy apelację wniesiono na niekorzyść oskarżonego co do winy albo domagając się wymierzenia lub zaostrzenia kary pozbawienia wolności a oskarżony jest pozbawiony wolności i sąd nie uważa...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabezpieczenie majątkowe oraz tymczasowe zabezpieczenia mienia

  Poręczenie majątkowe w postaci pieniędzy ( w walucie krajowej lub obcej) papierów wartościowych ( krajowych lub zagranicznych), zastawu ( na rzeczach, znajdujących się w kraju, a także za granicą o ile zapewnione są warunku dysponowania zastawem przez sąd polski ) lub hipoteki, może złożyć oskarżony...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /5 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres ograniczenia uprawnień procesowych oskarżyciela posiłkowego

  Oskarżycielem posiłkowym - jest pokrzywdzony, który w sprawie p. przestępstwo ścigane z urzędu występuje z oskarżeniem obok prokuratora albo - w określonych prawem sytuacjach- także zamiast tego podmiotu.

  Ustawa stanowi, że w sprawach ściganych z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może po wniesieniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /4 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny oddalenia i pozostawienia bez rozpoznania wniosków dowodowych

  Wniosek dowodowy jako postulujące oświadczenie strony

  We wniosku dowodowym należy podać: oznaczenie dowodu, jaki ma być przedstawiony, a więc wskazać o jakie źródło chodzi, okoliczności, które mają być udowodnione , czyli tezę dowodową, jaką za pomocą tego dowodu wnioskodawca chce wykazać. ( art...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /3 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przejęcie i przekazanie ścigania karnego

  Instytucja przejęcia (przekazania) ścigania jest ściśle związana z zakresem jurysdykcji krajowej sądów polskich w sprawach karnych. Unormowanie to ma na celu rozgraniczenie jurysdykcji w sprawach karnych na podstawie kryterium obywatelstwa sprawcy lub miejsca stałego zamieszkania. W sprawie o przestępstwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /3 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List żelazny dla oskarżonego oraz list żelazny dla świadka i biegłego

  art. 281 Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem opowiadania z wolnej stopy właściwy miejscowo sąd wojewódzki może wydać oskarżonemu list żelazny

  art. 282§ l list żelazny zapewnia oskarżonemu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres międzynarodowy pomocy prawnej

  W zakresie pomocy prawnej w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych mogą być dokonywane niezbędne czynności, a szczególnie wymienione w art. 5 85. Doręczenie pisma przebywającej za granicą osobie lub przeprowadzenie dowodu z osobowego źródła dowodowego z osoby, mającej obywatelstwo polskie...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /2 225

  praca w formacie txt

Do góry