Prawo karne /256 prac/

 • Ocena brak

  Terminy zgłoszenia żądania o wyłączenie sędziego i skutki procesowe nie wyłączania sędziego

  Wyłączenie fakultatywne, na wniosek ( iudex suspectus) Wniosek o wyłączenie sędziego z powodów fakultatywnych można skutecznie zgłosić w części wstępnej rozprawy do rozpoczęcia przewodu sądowego. Wniosek zgłoszony w czasie przewodu sądowego pozostawia się bez rozpoznania, chyba, że przyczyna...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terminy prekluzyjne a terminy zawite

  Terminy prekluzyjne zwane także materialnoprocesowymi Czynności dokonane po ich przekroczeniu są bezskuteczne. W przeciwieństwie do terminów zawitych nie można ich przywracać. Są to terminy długie zazwyczaj. Terminy prekluzyjne skierowane są nie tylko dla stron. Wiążą też organy procesowe.

  Terminy...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doręczenie zastępcze a fikcja doręczenia

  Fikcja doręczania art. 136 „ w razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożliwości pokwitowania odbioru przez adresata, doręczający sporządza na zwrotnym pokwitowaniu odpowiednią wzmiankę. Wówczas doręczenie uważa się za dokonane.

  Doręczenie zastępcze art. 137 „ w wypadkach nie cierpiących...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura sprostowania protokołu

  Prawnym zabezpieczeniem rzetelności zapisu jest instytucja sprostowania protokółu rozprawy i posiedzenia. Zgodnie z art. 152, strony oraz osoby mające interes prawny mogą złożyć wniosek o sprostowanie protokółu rozprawy i posiedzenia, wskazując na nieścisłość i opuszczenia. Wniosek taki należy...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola pełnomocnika w procesie karnym

  Pełnomocnik działa w interesie innej strony niż oskarżony ( art. 97§1) . Pełnomocnik jest więc reprezentantem oskarżycieli: prywatnego i posiłkowych lub powoda cywilnego, strony szczególnej w postępowaniu karnym skarbowym lub w postępowaniu w sprawach nieletnich.

  Nowy kodeks wreszcie zezwolił także...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia pokrzywdzonego w poszczególnych stadiach procesu

  Art. 299§1 kpk przyznaje pokrzywdzonemu ( i podejrzanemu) status strony w postępowaniu przygotowawczym. Nie jest to tylko gołosłowna deklaracja. W pierwszej fazie zwanej postępowaniem przejściowym, które rozciąga się czasowo od wniesienia aktu oskarżenia do sądu do wszczęcia rozprawy głównej pokrzywdzony...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /2 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie składów sędziowskich w drodze wyznaczania i w drodze losowania art. 351

  Sędziego albo sędziów powołanych do orzekania w sprawie wyznacza się w kolejności według wpływu sprawy oraz jawnej dla stron listy sędziów danego sadu lub wydziału. Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko w formie pominięcia sędziego z powodu jego choroby lub innej ważnej przeszkody, co...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość funkcjonalna sądu apelacyjnego

  Sąd apelacyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sadzie okręgowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawe.np. rozpoznaje apelacje od wyroków okręgowych, zażalenia na postanowienia sądów okręgowych, stwierdza nieważność z mocy samego...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość sadu z delegacji

  Delegacja właściwości przysługuje sadowi najwyższemu w sytuacji, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. Sąd ten może wówczas z inicjatywy właściwego sądu lub na wniosek prokuratora przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu. Właściwość z delegacji jest właściwością...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość sadu z łączności spraw karnych

  Łączność spraw może przybrać formę łączności podmiotowej, przedmiotowej lub podmiotowo-przedmiotowej.

  Łączność podmiotowa ( podmiot łączy sprawy) występuje, gdy ta sama osoba oskarżona została o kilka przestępstw, a sprawy te należą do właściwości rożnych sądów tego samego rzędu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Longin Dodano /01.12.2011 Znaków /1 300

  praca w formacie txt

Do góry