Prawo gospodarcze /255 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie sprawy gospodarczej

  Sprawami gospodarczymi są sprawy ze sto­sunków cywilnych między przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na zasadach określonych właściwymi przepisami prawnymi w zakresie wykonywanej przez nie działalności gospodarczej.

  Sprawami gospodarczymi są również sprawy: ze stosunku spółki...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie źródeł prawa gospodarczego publicz.

  Źródło prawa to akt normatywny (prawotwórczy) zawierający przepisy dające podstawę do konstruowania norm danej gałęzi prawa – źródło prawa w znaczeniu formalnym.   Źródło prawa w znaczeniu materialnym możemy rozumieć jako ogół okoliczności o ekonomicznym, kulturowym, politycznym, społecznym oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada równości gospodarczej

  Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, czyli przedsiębiorcy powinni być traktowani równo, według jednolitej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminacyjnych, jak i faworyzujących. Zasada wolności gospodarczej gwarantuje jednakowe traktowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada wolności gospodarczej

  Zasada wolności gospodarczej jest cechą konstytutywną gospodarki rynkowej, podstawą nowego ustroju społeczno—gospodarczego. Zasadę wolności gospodarczej wprowadza art.. 5 Prawo działalności gospodarczej stanowiąc, że podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie przedsiębiorcy

  Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo (synonim zwrotu profesjonalny, fachowy, zarobkowy), we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.

  Za przedsiębiorców uznaje się także...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie spółki jawnej

  Rozwiązanie spółki następuje w wyniku:

  z przyczyn przewidzianych w umowie;

  zgody wszystkich wspólników;

  ogłoszenia upadłości;

  śmierci wspólnika;

  wypowiedzenia;

  wyroku sądowego.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majątek spółki jawnej stanowi

  Wspólny majątek spółki jawnej jest objęty wspólnością łączną. Spółka jawna nie ma osobowości prawnej, może jednak nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną (czyli występować w procesie cywilnym w charakterze stron). Występuje tutaj przypadek gdy spółka osobowa ma pewne cechy...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgłoszenie spółki jawnej powinno zawierać i powinno być zawarte

  Spółka jawna powinna być zgłoszona do rejestru. Zgłoszenie powinno zawierać :

  Firmę Siedzibę i adres spółki  Przedmiot działalności  Nazwiska i Imiona lub firmy wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń  Nazwiska i imiona osób które są uprawnione do reprezentowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa spółki jawnej powinna być zawarta

  Na piśmie, pod rygorem nieważności. Umowa zgodnie z art.25 powinna zawierać:

  Firmę i siedzibę spółki Określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość  Przedmiot działalności spółki  Czas trwania spółki jeżeli jest oznaczony...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odp. wsp. za zobowiązania w spółce jawnej oparte jest na

  za takie zobowiązania każdy wspólnik odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Zasada ta obowiązuje także w razie ogłoszenia upadłości spółki.

  wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób bezpośredni...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt

Do góry