Prawo gospodarcze /255 prac/

 • Ocena brak

  Sposoby zawiązania spółki akcyjnej. Tryb postępowania założycieli

  Zgodnie z art.306 k.s.h do powstania spółki akcyjnej ustawa wymaga:

  -zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli;

  -wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego;

  -ustanowienia zarządu i rady nadzorczej;

  -wpisu do rejestru;

  Zawiązanie spółki...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie układowe

  Postępowanie układowe rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 roku - Prawo o postępowaniu układowym. Określa ono postępowanie mające na celu zawarcie układu przedsiębiorcy z wierzycielami. Postępowanie to jest postępowaniem sądowym. Składa się na nie wiele różnorodnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /5 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syndyk upadłości

  Syndyk z mocy samego prawa obejmuje majątek upadłego, zarządza nim i przeprowadza jego likwidację. Sędzia-komisarz może wyznaczyć - na wniosek syndyka - zastępcę syndyka lub zarządcy odrębnego majątku.

  Można , na wniosek syndyka, utworzyć odrębny majątek, stanowiący oddzielną całość...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ upadłego i wierzyciela

  Po ustaleniu przez sędziego-komisarza listy wierzytelności niekoniecznie musi dojść do postępowania upadłości, podziału masy upadłości. Prawo upadłościowe dopuszcza bowiem układ upadłego z wierzycielami nieuprzywilejowanymi. Układ taki, jeśli dojdzie do skutku, prowadzi również do zakończenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /3 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne zasady postępowania upadłościowego

  Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy następuje na wniosek. Wniosek taki powinien odpowiadać warunkom pisma procesowego i zawierać dane określone w powołanych przepisach.

  Uprawnionymi do zgłoszenia wniosku są wierzyciele oraz:

  -w stosunku do spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /4 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki upadłości i ich charakterystyka

  Uznanym za upadłego może być przedsiębiorca, który zaprzestał płacenia długów. Upadłość przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, spółki z o.o., spółki akcyjnej i innej osoby prawnej, jak również spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnejw likwidacji może być ogłoszona...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto ma zdolność upadłościową?

  Zdolność upadłościową posiada każdy przedsiębiorca, chyba że z przepisu ustawy wyraźnie wynika co innego.

  Zgodnie ze znowelizowanym prawem upadłościowym nie można ogłosić upadłości:

  -państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, chyba że ustawa wyłącza odpowiedzialność Skarbu Państwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział spółek na osobowe i kapitałowe

  Podział na spółki osobowe i kapitałowe nie ma nic wspólnego z podziałem osób prawnych na osoby typu korporacyjnego i fundacyjnego. Wynika to stąd, że tylko niektóre spółki wyposażone są w osobowość prawną, a te z nich, które taką osobowość posiadają, są podobnie jak pozostałe spółki korporacjami...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy koncentracji gospodarczej

  Wyróżnia się następujące formy koncentracji gospodarczej:

  1. koncern

  Stanowi związek prawnie samodzielnych przedsiębiorstw pod jednym kierownictwem, o decydującym o kierunku działalności gospodarczej. Kierownictwo może sprawować przedsiębiorstwo, które uzyskało kontrolę nad pozostałymi...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /4 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy ewidencji podmiotów gospodarczych

  Wyróżnia się tu:

  1. ogólny system identyfikacji i klasyfikacji jednostek gospodarczych (REGON). Organizowany jest i prowadzony przez GUS. Każda jednostka objęta tym systemem otrzymuje stały, cyfrowy identyfikator, będący kolejnym numerem jednostki w rejestrze. Identyfikator i cechy klasyfikacyjne danej...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /1 586

  praca w formacie txt

Do góry