Prawo finansowe /628 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje dotacji budżetowych

  DOTACJE to duża i zróżnicowana grupa wydatków, o charakterze nieodpłatnym, definitywne. Dzielą się na:

  1) Dotacje podmiotowe – dla określonych podmiotów, niezależnie od rodzaju działalności, na pokrycie wydatków bieżących, przyznawane w ustawach, które wskazują podmiot dotowany oraz kwotę, udzielane...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy prawne wydatków publicznych

  Wydatki publiczne – w ich wyniku następuje wykorzystanie części krajowej brutto z wykorzystaniem na cele społeczne. Realizacja zadań i celów władz publicznych następuje zgodnie z planem.

  Wydatki można podzielić na:

  - wydatki bieżące – ponoszone w związku z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /4 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła i rodzaje dochodów publicznych

  Źródła dochodów publicznych:

  - dochód narodowy danego państwa

  - majątek narodowy

  - dochód narodowy lub majątek innych państw

  Funkcje dochodów publicznych:

  f. fiskalna – celem jest chęć zgromadzenia odpowiednich środków finansowych

  f. stymulacyjna podatku

  Klasyfikacja dochodów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wydatku i rozchodu publicznego

  WYDATKI PUBLICZNE – kwoty wydatkowane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych.

  ROZCHODY PUBLICZNE – wydatki publiczne na spłatę zobowiązań, powstałych w związku z zaciąganiem pożyczek, kredytów.

  Od czego zależy wielkość wydatków publicznych?

  Prawo Wagnera – prawo wzrostu wydatków zależy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie dochodu i przychodu publicznego

  Gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych to treść gospodarki finansowej. Środki publiczne to: art. 5 u.f.p.

  - dochody publiczne

  - środki pochodzące z Unii Europejskiej

  - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

  - przychody publiczne

  - inne przychody

  DOCHODY PUBLICZNE to świadczenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie funduszu celowego: zasady gospodarki finansowej funduszów celowych

  Fundusze celowe – ustawa o finansach publicznych nazywa funduszem celowym fundusz ustawowo powołany przed wejściem w życie ustawy, gdzie przychody funduszu pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczane są na realizację wyodrębnionych zadań. Fundusze prowadzą autonomiczną gospodarkę finansową...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej

  Gospodarstwa pomocnicze - jest to wyodrębniona z jednostki budżetowej pod względem organizacyjnym i finansowym część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna. Gospodarstwo pomocnicze pokrywa koszty swej działalności z przychodów własnych z tym, że gospodarstwo to może otrzymywać dotacje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakład budżetowy i zasady jego gospodarki finansowej

  Zakłady budżetowe - są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które: odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, koszty swej działalności pokrywają z przychodów własnych przy czym mogą otrzymywać dotacje przedmiotowe, podmiotowe, a także celowe na dofinansowanie kosztów realizacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Jednostka budżetowa i zasady jej gospodarki finansowej

  Jednostki budżetowe ( art.20 u.f.p) są to jednostki, które pokrywają wydatki bezpośrednio z budżetu a dochody w całości przekazują na rachunek budżetowy (budżetowanie brutto). Powoływane są przez Ministra, Kierownika Urzędu Centralnego, wojewodę. Samorządowe jednostki budżetowe powołują organy...

  Ocena /5.0 Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /3 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka finansowa brutto i gospodarka finansowa netto

  Forma budżetowania brutto – jest, że dana jednostka całość wydatków ma pokrywane ze środków budżetowych, a ewentualne uzyskane dochody ma obowiązek odprowadzić na scentralizowany rachunek dochodów budżetowych i nie ma prawa dochodów przeznaczyć na nie zaplanowane wydatki. Budżetowanie brutto jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011 Znaków /1 309

  praca w formacie txt

Do góry