Prawo finansowe /628 prac/

 • Ocena brak

  OPŁATA PROLONGACYJNA

  Jest formą odpłatności za zwłokę wywołaną odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem zobowiązania podatkowego na raty (art. 57 ordynacji ). Jej ustalenie powinno nastąpić w decyzji o odroczeniu lub ratach. Nie ma jednak przeszkód, by wydać w tej sprawie odrębną decyzję.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODSETKI ZA ZWŁOKĘ

  Są zarówno odszkodowaniem, jak i sankcją za nieterminowe wywiązywanie się z obowiązku zapłaty zobowiązań. Początkowo przepisy nie rozstrzygały czy i w jakich przypadkach wydawać decyzję w sprawie odsetek; orzecznictwo uznawała, że taką decyzję należy wydawać na wniosek podatnika, jak kwestionuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ NABYWCY PRZEDSIĘBIORSTWA

  Art.112 Nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części odpowiada całym swym majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe od dnia nabycie zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zakres odpowiedzialności nabywcy ograniczony jest do wartości nabytego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA ZA FIRMANCTWO

  Art.113

  Firmanctwo- polega na tym, że osoba podlegająca opodatkowaniu część lub całość swojej działalności gospodarczej prowadzi pod nazwiskiem, nazwą lub firmą innej osoby( firmującego). Firmanctwo ma na celu zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów działalności...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA ROZWIEDZIONEGO MAŁŻONKA PODATNIKA

  Art. 110 Odpowiada on całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym. Odpowiedzialność rozwiedzionego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA DZIERŻAWCY NIERUCHOMOŚCI

  Art. 114a odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie podatnikiem będącym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z opodatkowania nieruchomości, powstałych podczas trwania dzierżawy lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. I SPÓŁKI AKCYJNEJ

  Art.116 Za zaległości podatkowe spółki Z O.O, spółki akcyjnej odpowiadają solidarnie całym, swym majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub części bezskuteczna, a członek zarządu:

  ( przesłanki zwolnienia się członka zarządu od...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA CZŁONKA RODZINY PODATNIKA

  Art. 111 Za członków rodziny uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz pozostającą z podatnikiem w faktycznym pożyciu.

  Członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB TRZECICH ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE (PODSTAWY PRAWNE, ZAKRES PODMIOTOWY I ZAKRESY PRZEDMIOTOWE ODPOWIEDZIALOŚC OSÓB TRZECICH, KATALOG OSÓB TRZECICH)

  Ordynacja podatkowa przewiduje w określonych sytuacjach możliwość żądania zapłaty podatku nie tylko od podatnika, ale także od innych osób. Przewiduje przeniesienie odpowiedzialności za zaległości podatkowe podatnika oraz zobowiązania płatnika i inkasenta na osoby spoza bezpośredniego kręgu podmiotów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /3 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTĘPSTWO PODATKOWE

  Art. 93§1.

  Instytucja zwana także sukcesją uniwersalną.

  3 sposoby przejścia odpowiedzialności na inne podmioty:

  następcy prawni i podmioty przekształcone

  spadkobiercy art. 97 §1 §2do odpowiedzialności spadkobierców stosuje się przepisy KC o przyjęciu i odrzuceniu spadku...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt

Do góry