Prawo finansowe /628 prac/

 • Ocena 5.0

  ZABEZPIECZENIE PRZEDWYMIAROWE (JURYSDYKCYJNE) I EGZEKUCYJNE

  W polskim systemie prawnym wyróżniamy zabezpieczenie przedegzekucyjne (przedwymiarowe, jurysdykcyjne), które uregulowane jest w ordynacji i egzekucyjne, uregulowane w ustawie o zabezpieczeniu egzekucyjnym w administracji.

  Zabezpieczenia egzekucyjnego dokonuje się wówczas gdy jego bark mógłby utrudnić lub...

  Ocena /5.0 Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABEZPIECZENIE JURYSDYKCYJNE

  Inaczej zabezpieczenie przedwymiarowe ma dla postępowania egzekucyjnego charakter komplementarny i pomocniczy. Ucieczka przed realizacją zobowiązania może się zaczynać już w momencie powstania obowiązku podatkowego. Dlatego zabezpieczenie jest konieczne od chwili powstania obowiązku podatkowego, do momentu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZANIA NA MAJĄTKU PODATNIKA

  Art.33 §1 rodzaje zabezpieczeń:

  Przed terminem płatności

  Hipoteka przymusowa

  Zastaw skarbowy

  Zabezpieczenie podatkowe przed terminem może być zabezpieczone na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na majątku wspólnym, jeżeli:

  Zachodzi...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE WYMIAR ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

  Należą do nich:

  Zasada informacji prawnej

  Instytucja interpretacji podatkowych

  Czynności sprawdzające

  Doradztwo podatkowe

  Są ściśle związane z wymiarem

  Prowadzenie ewidencji i dokumentacji podatkowej

  Informacje podatkowe

  Porozumienia cenowe

  Wymiana...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /4 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIAR UZUPEŁNIAJĄCY

  Art.. 230§1 –zwrot sprawy organowi I instancji w celu dokonania wymiaru uzupełniającego, poprzez zmianę wydanej decyzji, może nastąpić, gdy w toku postępowania wszczętego odwołaniem organ odwoławczy stwierdzi, że :

  Zobowiązanie podatkowe zostało ustalone lub określone w wysokości niższej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO ODWOŁANIA

  Zasada dwuinstancyjności postępowania podatkowego oznacza dopuszczalność zastosowania przez uprawniony podmiot (stronę, prokuratora, RPO) zwyczajnych środków prawnych w celu weryfikacji przez organ odwoławczy decyzji podjętej przez organ pierwszej instancji.

  Odwołanie jest środkiem względnie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

  Art. 165 § 1 postępowanie wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

  Przepis powielony z kpa, choć mylący bo w niektórych przypadkach nie można wszcząć postępowania na żądanie strony np: postępowanie wymiarowe art. 23

  Pozostałych przypadkach- podatnik składa deklarację podatkową, nie może...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORĘCZANIE PISM

  Art. 144- organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem podatkowym jest W/B/P, pisma doręczać może sołtys za pokwitowaniem

  Art. 145 §1,2 Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PONAGLENIE

  Art. 141 Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art.140 stronie służy ponaglenie do:

  Organu podatkowego wyższego stopnia

  Ministra właściwego dopraw finansów publicznych, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby skarbowej lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTĘPSTWO NIEZAŁATWIENIA SPRAWY W TERMINIE

  W/w terminy mogą ulegać skróceniu lub przedłużeniu, stąd mają charakter instrukcyjny.

  Art. 140 §1 O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /325

  praca w formacie txt

Do góry