Prawo finansowe /628 prac/

 • Ocena brak

  Przedmiot i podstawa opodatkowania

  Przedmiot opodatkowania – to zjawisko od którego istnienia ustawodawca uzależnia powstawanie obowiązku podatkowego czyli obowiązku uiszczania podatku. Przedmiotem podatku mogą być zjawiska lub zdarzenia jednorazowe, ujmujące w sobie tzw. zamknięty podatkowy stan faktyczny, np. nabycie spadku, uzyskanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /3 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki pośrednie

  Podatki pośrednie to takie, w których rozszczepienie podatnika formalnego i rzeczywistego następuje z woli ustawodawcy a więc jest celowo zaplanowane. Podatki pośrednie to takie, w których przedmiot podatku oraz źródło podatku nie pokrywają się ze sobą.

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerzucalność podatku

  Przerzucalność podatku jest żywiołowym, niezaplanowanym, nie zaprogramowanym rozszczepieniem podatnika formalnego i rzeczywistego. Przerzucalność podatku polega na tym, ze podatnik formalny ponosi ciężar płaconego przez siebie podatku na inną osobę stosując np. zmianę cen towarów i usług. Ze względu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /4 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy stałe podatku

  Elementy stałe podatku to niezmienne cechy podatku odróżniające podatek w sposób zasadniczy od innych świadczeń na rzecz państwa lub gminy. Zaliczamy do nich:

  pieniężny charakter podatku – podatek jest wyłącznie świadczeniem pieniężnym

  podatek jest świadczeniem ogólnym, oznacza to iż...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /3 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada uprzedniości budżetu oraz wyjątki od niej

  ZASADA UPRZEDNIOŚCI BUDŻETU to postulat wskazujący na potrzeby uchwalania budżetu przed rozpoczęciem roku budżetowego. Wynika ona z faktu, iż budżet obejmuje przyszłe dochody i wydatki oraz przychody i rozchody państwa i j.s.t. Ustawodawca stwarza warunki dla realizacji tej zasady nakazując chociażby...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada roczności budżetu oraz jej konsekwencje

  ZASADA ROCZNOŚCI BUDŻETU określa ona okres obowiązywania ustawy budżetowej bądź uchwał budżetowych j.s.t. okres ten jest nazywany rokiem budżetowym, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Konsekwencją tej zasady jest to, iż po upływie roku budżetowego niewykorzystane środki budżetowe wygasają...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada szczegółowości budżetu

  ZASADA SZCZEGÓŁOWOŚCI BUDŻETU żąda zgrupowania przychodów i rozchodów, wydatków i dochodów w pewne jednorodne grupy, liczbowo zestawione w sposób szczegółowy a nie w sposób ogólny. Zasada ta ma charakter normatywny, jej sens sprowadza się do ograniczenia do minimum możliwości dokonywania zmian w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /8 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

  W przypadku, kiedy relacja łącznej kwoty państwowego długu publicznego w stosunku do PKB zaczyna kształtować się na poziomie niższym niż 3/5 wartości PKB w ujęciu rocznym, lecz mimo to na poziomie uznanym przez ustawodawcę za niepokojący, niekorzystny wówczas przewidziane jest zastosowanie określonej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /2 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła finansowania deficytu budżetowego

  Deficyt budżetowy to ujemna różnica między kwotą zaplanowanych wydatków a kwotą zaplanowanych dochodów budżetowych. Różnica dodatnia nazywana jest nadwyżką budżetowa.

  Przepisy prawa finansów publicznych wskazują źródła finansowania deficytu budżetowego. Deficyt budżetowy, gdy chodzi o budżet...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada równowagi budżetowej

  ZASADA RÓWNOWAGII BUDŻETOWEJ postuluje, aby strona określająca wydatki budżetu równała się stronie, po której zaplanowano wysokość dochodów budżetu. Zasada ta oznacza, zatem konieczność wzajemnego dopasowania rozmiarów wydatków do dochodów.

  Zasada równowagi budżetowej podyktowana jest dobrem...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /9 864

  praca w formacie txt

Do góry