Prawo finansowe /628 prac/

 • Ocena brak

  Umowa rachunku bankowego – postanowienia istotne i forma

  Umowa rachunku bankowego następuje na podstawie umowy zawieranej między bankiem a klientem.

  Umowa rachunku bankowego jest umową nazwaną kodeksu cywilnego (art. 725-733).

  Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekształcanie banków

  Bank państwowy może być przekształcony w bank w formie spółki akcyjnej. Rada Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa, po zasięgnięciu opinii KNB w drodze rozporządzenia:

  przekształca bank państwowy w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu Państwa

  określa, w jakim zakresie majątek banku...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Likwidacja banku

  Jeżeli po upływie 6 miesięcy od daty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia strata przekraczać będzie połowę funduszy własnych, KNB może podjąć decyzję o likwidacji banku. Decyzję o likwidacji banku KNB może podjąć również w innym terminie niż określony wyżej, jeżeli wystąpiły okoliczności...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /2 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek Banków Polskich

  Związek banków polskich jest dobrowolną, samorządową organizacją banków, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych.

  Członkami ZBP mogą być banki działające na obszarze RP utworzone na podstawie prawa polskiego.

  Do zadań ZBP należy także:

  podejmowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd komisaryczny banku

  Zarząd komisaryczny banku jest to:

  instrument regulacyjny wykorzystywany przez KNB w ramach procedury sankcyjnej zagrożonego banku.

  Szczególny organ ustanowiony przez KNB

  KNB ustala zarząd komisaryczny gdy:

  przesłanka formalna – zarząd nie pokaże programu naprawczego

  przesłanka...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status prawny kuratora banku

  KNB może podjąć decyzję o ustanowieniu kuratora nadzorującego wykonanie programu naprawczego przez bank. Decyzja o ustanowieniu kuratora jest natychmiast wykonalna i nie podlega zaskarżeniu. Funkcję kuratora może pełnić osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele i środki działania nadzoru bankowego

  Cele:

  zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach

  zapewnienie zgodności, działalności banków z ustawą PB i o NBP, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku

  Środki nadzorcze - to środki władcze oddziaływujące na banki. Nie mogą...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja nadzoru nad bankami w Polsce

  Nadzór bankowy w Polsce sprawuje KNB., której przewodniczącym jest prezes NBP a organem wykonawczym Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Celem nadzoru jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów gromadzonych w banku oraz zgodności działalności banków z prawem bankowym, szczególnie z osobami prawnymi i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddziały i przedstawicielstwa banku zagranicznego w Polsce

  Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju następuje na podstawie zezwolenia KNB, wydanego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek zainteresowanego banku.

  Odziały banków zagranicznych podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

  Odział banku zagranicznego jest obowiązany:

  używać...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank spółdzielczy i SKOK

  Bank spółdzielczy:

  - jest spółdzielnią i jednocześnie bankiem

  - ograniczona samodzielność

  - założycielami mogą być osoby fizyczne min 10 osób

  - założyciele muszą otrzymać zgodę KNB

  - wpis do rejestru spółdzielni i KRS => osoba prawna

  - udziały nie zbywalne

  - członek banku spółdzielczego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 122

  praca w formacie txt

Do góry