Prawo finansowe /628 prac/

 • Ocena brak

  Czynności poprzedzające zawarcie umowy kredytowej

  Przed podpisaniem umowy kredytowej, kredytobiorca składa wniosek o przyznanie kredytu. Wniosek powinien zawierać wszystkie podstawowe elementy przyszłej umowy np. imię i nazwisko, suma kredytu itp. Do wniosku dołącza się dokumenty np. informacja o dochodach, o płaceniu podatków i innych obowiązkowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność kredytowa – znaczenie prawne

  Zdolność kredytową ustawa określa ogólnie, jako zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty. W/w definicji nie towarzyszą żadne ustawowe przesłanki ustalania posiadanego potencjału kredytobiorcy. Brak normatywnej treści pojęcia zdolności...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa kredytu bankowego – postanowienia istotne i forma

  Umowa o kredyt bankowy jest umową konsumencką, odpłatną oraz dwustronnie zobowiązująca sporządzaną w formie pisemnej.

  Umowa powinna zawierać:

  strony umowy

  kwota kredytu i waluty oraz termin i sposób postawienia środków do dyspozycji kredytobiorcy

  cel na jaki kredyt został...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstrukcja prawna umowy pożyczki

  Przez umowę pożyczki pieniężnej bank zgodnie z art. 720 k.c. zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się pieniądze zwrócić.

  Na podstawie umowy pożyczki przenoszona jest własność określonej ilości pieniędzy.

  Bank przyznaje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akredytywa pieniężna

  Akredytywa pieniężna służy do uzyskania przez beneficjenta akredytywy środków pieniężnych od wskazanego w jej treści banku.

  Jest to dokument w którym bank oferujący akredytywę upoważnia inny bank do korzystania wypłat na rzecz beneficjenta, na ustalonych w treści akredytywy warunkach i zobowiązuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akredytywa dokumentowa

  Akredytywa dokumentowa jest pisemnym zobowiązaniem banku otwierającego akredytywę wobec beneficjenta do zapłaty na jego rzecz ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez niego określonych w dokumencie akredytywy warunków.

  Otwarcie akredytywy następuje na zlecenie klienta banku. Przyjęcie przez bank...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancja bankowa – istota i podstawa prawna

  Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem banku, podjętym na podstawie zlecenia klienta (zleceniodawcy gwarancji), do zapłaty beneficjentowi gwarancji, na jego żądanie i przy zachowaniu warunków określonych w gwarancji, określonej sumy pieniężnej.

  Regulację zasad występowania gwarancji wprowadziła...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby uczestniczące w stosunku wekslowym

  Trasat – osoba, która ma zapłacić, dostała weksel od wystawcy

  Remitent – osoba która otrzymała zapłatę

  Wystawca weksla – osoba, która poleca zapłacenie remitentowi przez trasata sumy wekslowej.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przenoszenie praw z czeku i weksla

  Przenoszenie prawa z weksla (czeku) – czyli odstąpienie weksla (czeku) na inną osobę wymaga indosowania. Indos umożliwia proste i bezzwłoczne przenoszenie praw z weksla (czeku) na inne osoby. Indosowanie weksla (czeku) polega na umieszczeniu na odwrocie weksla (czeku) odpowiedniej formuły. Dotyczy to indosu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE WEKSLI

  Funkcja płatnicza – weksel pełni funkcję płatniczą, bowiem wręczany jest zamiast zapłaty przy zakupie towarów i usług, weksel nie może być uważany jako surogat pieniądza, a jego wręczenie nie powinno być równoznaczne z zapłatą, ta bowiem następuje dopiero w chwili pokrycia zobowiązania wekslowego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 883

  praca w formacie txt

Do góry