Prawo finansowe /628 prac/

 • Ocena brak

  Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego – charakterystyka prawna

  Rezerwy obowiązkowe – gromadzone w celu kształtowania podaży pieniądza i działalności NBP. Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażana w złotych część środków pieniężnych w złotych i walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /2 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja emisyjna banku centralnego – podstawy prawne

  Art. 33.1

  Wzory i wartość nominalną banknotów oraz wzory, wartość nominalną, stop, próbę i masę monet oraz wielkość emisji znaków pieniężnych, jak również termin wprowadzenia ich do obiegu ustala Prezes NBP w drodze zarządzenia.

  2. Prezes NBP może wycofać z obiegu określone znaki pieniężne. Po...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezes i Zarząd NBP

  PREZES NBP:

  powoływany przez sejm na wniosek Prezydenta na okres 6 lat (max 2 kadencje)kadencja wygasa:

  - po okresie 6 lat

  - w razie śmierci

  - w razie złożenia rezygnacji

  Prezes NBP może zostać odwołany gdy:

  - nie wypełnia swoich obowiązków w skutek długotrwałej choroby

  - został skazany...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Polityki Pieniężnej

  Skład:

  Przewodniczący czyli Prezes NBP

  9 członków, specjalistów z zakresu finansów

  Członkowie rady powoływani są: 3 – prezydent, 3 – sejm, 3 – senat na sześć lat.

  Organy uprawnione do powołania członka Rady odwołują go w przypadku:

  zrzeczenie się funkcji

  choroby trwałe...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój NBP

  Organami NBP są:

  Prezes NBP

  Rada Polityki Pieniężnej

  Zarząd NBP

  NBP wykonuje zadania przez Centralę i inne jednostki organizacyjne.

  Zarząd NBP powołuje, przekształca, likwiduje i określa zakres działania i wewnętrzną organizację komórek organizacyjnych centrali i innych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawowe zadania NBP

  Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, ale nie kosztem stabilizacji cen.

  Zadania NBP:

  organizowanie rozliczeń

  prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi

  prowadzenie działalności w granicach określonych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status prawny banku centralnego w Polsce

  NBP jest bankiem centralnym RP – konstytucyjnym organem państwa.

  NBP posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym

  NBP nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych

  Działalność NBP jest prowadzona na obszarze RP

  Siedzibą NBP jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna struktura systemu bankowego w Polsce – rodzaje banków

  Struktura systemu bankowego jest dwupoziomowa. Pierwszy poziom zajmuje NBP jako bank centralny. Drugi poziom zajmują banki komercyjne. Określa się je zwykle jako wszystkie banki poza bankiem centralnym wykonujące czynności nie zastrzeżone do jego wyłącznej kompetencji.

  Wśród banków komercyjnych wyróżnia...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsument jako klient banku

  Nowoczesne banki w Polsce oferują wiele zróżnicowanych produktów. Obecnie konsumenci korzystający z usług bankowych są postrzegani już nie jako petenci ale jako klienci do których z ofertą wychodzi bank. Zmieniła się koncepcja podejścia do klienta, który nie korzysta już ze zwykłej usługi bankowej ale...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi nie będące czynnościami bankowymi, świadczone przez banki

  obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

  zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych

  dokonywać obrotu papierami wartościowymi

  dokonywać na warunkach uzgodnionych z...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /737

  praca w formacie txt

Do góry