Prawo finansowe /628 prac/

 • Ocena brak

  Zmiana i wygaśnięcie umowy rachunku bankowego

  Składnikiem umowy powinno być określenie trybu i warunków dokonywania zmiany umowy. Chodzi tu o inne zmiany niż dotyczące zmiany oprocentowania. Zmiany te mogą dotyczyć na przykład sposobów kapitalizacji odsetek, bądź wyłączenia zasady, że po upływie okresu przechowywania lokaty umowa zostaje...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady oprocentowania środków na rachunku bankowym

  Środki pieniężne na rachunku bankowym mogą być oprocentowane według stopy stałej lub zmiennej w wysokości i na zasadach określonych w umowie. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni, a rok 365 dni.

  Zmiany warunków oprocentowania mogą być wprowadzane na podstawie zgody obu stron...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność banku z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia z rachunku bankowego

  Jeżeli polecenie przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego złożone przez posiadacza rachunku bankowego jest wykonywane przez kilka banków, każdy z tych banków ponosi wraz z pozostałymi solidarną odpowiedzialność wobec posiadacza rachunku za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek powierniczy

  Rachunek depozytowo-powierniczy DEPO znany jest na rozwiniętych rynkach finansowych jako gwarancje bezpieczeństwa wszelkich transakcji o podwyższonym stopniu ryzyka.

  Rachunek DEPO zabezpiecza interesy obu stron transakcji, a więc stanowi zabezpieczenie zarówno środków finansowych kupującego, jak również...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek bankowy przedsiębiorcy

  W stosunku do przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe oraz będących spółkami cywilnymi i osobami fizycznymi wprowadzono obowiązek posiadania rachunku bankowego. Są oni ponadto zobowiązani do gromadzenia środków pieniężnych na rachunku bankowym, jak też wydatkowania ich poprzez ten rachunek, gdy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek bankowy osoby małoletniej

  Osoba małoletnia może posiadać rachunek oszczędnościowy, a po ukończeniu 13 lat może dysponować środkami pieniężnymi znajdującymi się na tym rachunku, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej przedstawiciel ustawowy.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek bankowy wspólny

  Rachunek bankowy wspólny może być prowadzony dla kilku osób fizycznych, z których każda korzysta z uprawnień posiadacza rachunku w granicach określonych w umowie.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek bankowy oszczędnościowy – cechy szczególne

  Rachunki oszczędnościowe są prowadzone dla osób fizycznych. Mogą one być prowadzone dla szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

  Rachunki oszczędnościowe nie mogą być wykorzystywane przez ich posiadaczy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje rachunków bankowych

  Rachunek bieżący – rachunek służący do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz przeprowadzania krajowych rozliczeń pieniężnych. Umowa rachunku bankowego może przewidywać wyodrębnienie na rachunku bieżącym środków pieniężnych na określone cele.

  Rachunek pomocniczy – służy do...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strony umowy rachunku bankowego i ich pełnomocnicy

  Posiadaczem rachunku bankowego może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz dysponująca zdolnością prawną jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (ułomna osoba prawna). Umowę rachunku bankowego może zawrzeć wyłącznie osoba pełnoletnia z wyjątkiem rachunku...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 316

  praca w formacie txt

Do góry