Prawo finansowe /628 prac/

 • Ocena brak

  Wymień elementy techniki podatkowej

  podmiot opodatkowania

  przedmiot podatku

  podstawa opodatkowania

  stawka podatkowa

  skala podatkowa

  zwolnienia podatkowe

  ulgi podatkowe

  zwyżki podatkowe

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień elementy składowe protokołu z kontroli

  Organ podatkowy sporządza protokół z każdej czynności postępowania mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Protokół powinien zawierać:

  wskazanie kontrolowanego i kontrolujących

  określenie zakresu przedmiotu kontroli

  Spis dokonanych ustaleń

  przedstawienie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień dochody publiczne

  daniny publiczne (podatki oraz inne świadczenia pieniężne)

  pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się:

  -opłaty,

  -dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze oraz dywidendy od...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień dochody budżetu województwa samorządowego

  udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w wysokości określonych odrębną ustawą

  dochody z majątku województwa

  spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa

  dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe województwa oraz wpłaty innych wojewódzkich samorządowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień dochody budżetu powiatu

  podatki, opłaty oraz inne nie podatkowe należności budżetowe, pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pobierane przez urzędy skarbowe na ich rzecz

  dochody własne l% udziału w podatkach od osób fizycznych

  subwencje ogólne i dotacje wykorzystane na realizacje zadań...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień dochody budżetu państwa

  Do dochodów budżetu państwa zaliczamy:

  podatki i opłaty o charakterze państwowym czyli takie, które przechodzą na rzecz budżetu państwa czyli podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek od gier, opodatkowanie w formie zryczałtowanej od...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień dochody budżetu gminy

  Do dochodów gminy zaliczamy:

  Podatek: od nieruchomości, środków transportu, od psów, leśny, rolny,

  Opłaty: skarbowe i administracyjne, targowe, miejscowe,

  Subwencje ogólne

  Dotacje celowe

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień źródła prawa podatkowego

  Konstytucja RP

  Umowy międzynarodowe

  Akty prawne Unii Europejskiej

  Ustawy podatkowe

  Rozporządzenia Rady Ministrów

  Rozporządzenia Ministra Finansów

  Prawo miejscowe

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaż różnice między budżetem państwa a ustawą budżetową

  Budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów, administracji rządowej. Ustawa budżetowa zawiera także między innymi:

  - zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W czym przejawia się zasada szczegółowości budżetu

  Ma istotne znaczenie ze względu na zapewnienie racjonalnej gospodarki budżetowej oraz kontrole procesu rozdysponowania środków publicznych.

  Szczegółowość budżetu ma wyraz w klasyfikacji budżetowej. czyli prawnie ustalone zasady grupowania dochodów i wydatków budżetowych. Ta klasyfikacja może opierać...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /568

  praca w formacie txt

Do góry