Prawo finansowe /628 prac/

 • Ocena brak

  Przedstawić główne pozycje bilansu banku

  AKTYWA

  1. Majątek trwały

  - wartości niematerialne i prawne,

  -rzeczowy majątek trwały

  -finansowe składniki

  2. Majątek obrotowy

  -Papiery wartościowe

  -Należności

  *podmiotów finansowych,

  *podmiotów niefinansowych

  *jednostek budżetowych

  *różni dłużnicy

  -Środki...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega akredytywa dokumentowa?

  AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - jest uwarunkowaną formą (w odróżnieniu do bezwarunkowych form) rozliczeń bezgotówkowych w obrocie zagranicznym. Stosowana jest w rozliczeniach importowych i eksportowych. Akredytywa d. jest zobowiązaniem banku importera do uregulowania eksporterowi należności w zamian za złożenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnić pojęcie czeku, rodzaje czeków

  Czek - papier wartościowy będący technicznym uruchomieniem pieniędzy

  - pisemny dokument zawierający bezwarunkowe polecenie wypłacenia przez bank (trasata) z rachunku wystawcy określonej kwoty pieniężnej na rzecz okaziciela.

  Rodzaje czeków :

  Czeki gotówkowe - czak realizowany w gotówce

  Czeki...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są formy rozliczeń bezgotówkowych?

  Rodzaje rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych w obrocie zagranicznym :

  1. czek - zlecenie udzielone zagranicznemu bankowi przez bank krajowy wypłacenia określonej kwoty pieniężnej okazicielowi czeku lub oznaczonej w nim osobie;

  2. weksel - w funkcji płatniczej jest formą rozliczeń, ale pełni także...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /2 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza pojęcie WIBOR, WIBIO, LIBOR, FIBOR?

  Pojęcia te wiążą się z oprocentowaniem kredytów udzielanych przez banki i oznaczają stawki oprocentowania;

  WIBOR - (Warsaw Interbank Offered Rate) - stopa procentowa, po której banki gotowe są udzielić pożyczki (wypożyczyć depozyt, sprzedać depozyt)

  WIBID - (Warsaw Interbank Bid Rate) - stopa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają transakcje overright, ton /next i spot/ next?

  · Overnight O/N - dziś brany jutro zwracany

  · Tom/next T/N - od jutra do pojutrza

  · Spot/next S/N - od pojutrza do dnia następnego

  - O/N - lokując fundusze w transakcjach O/N dealer lokuje na międzybankowym rynku pieniężnym środki, których relatywny nadmiar występuje dzisiaj, a będą bankowi...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób oblicza się dyskonto papierów wartościowych rynku pieniężnego

  Dyskonto jest miarą korzyści finansowych jakie osiąga inwestor z lokaty w papiery wartościowe rynku pieniężnego. Oblicza się go następująco:

  D=N-C.k             lub               D=N*n*d/360*100

  gdzie:N - nominalna wartość waloru, C.k - cena kupna (emisyjna) waloru,

  n - ilość dni od momentu zakupu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz instrumenty rynku pieniężnego?

  Do instrumentów rynku pieniężnego należą:

  - bony skarbowe

  - repo - operacje otwartego rynku

  - certyfikaty depozytowe

  - weksle

  - bony pieniężne

  - papiery komercyjne (KWIT`y, bony komercyjne)

  - operacje na WIBOR

  Bon skarbowy - krótkoterminowe zobowiązanie Skarbu Państwa stanowiące jedną z form...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /6 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnić pojęcie rynku pieniężnego i funkcje

  Rynek pieniężny - to szczególna forma rynku towarowego, na którym występuje popyt i podaż kapitału pożyczkowego o krótkich terminach płatności reprezentowanego przez weksle handlowe i skarbowe. Obroty rynku pieniężnego zależą od stopy dyskontowej Banku Centralnego.

  Segmenty:

  - rynek papierów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza zdolność kredytowa, monitoring kredytowy?

  Zdolność kredytowa - to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach.

  Ściślej: jest to bieżąca i przewidywana wypłacalność przedsiębiorstwa wynikająca z aktualnej i przyszłej efektywności jego gospodarki, zapewniająca zwrot kredytu wraz z odsetkami w terminie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Romuald Dodano /21.12.2011 Znaków /586

  praca w formacie txt

Do góry