Prawo cywilne /189 prac/

 • Ocena brak

  Domniemanie związane z posiadaniem

  - domniemanie posiadania samoistnego – ten kto faktycznie włada rzeczą jest posiadaczem samoistnym, wynika z tego, że ten kto wykonuje faktyczne władztwo jest posiadaczem i że posiadanie ma charakter samoistny

  - domniemanie zgodności posiadania z prawem – z faktu posiadania domniemywa się, że jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współposiadanie

  Jest to posiadanie tej samej rzeczy wykonywane przez kilka osób. Współposiadacze władają rzeczą z wolą wykonywania wspólnego prawa dla siebie.

  Współposiadanie samoistne występuje gdy zakres ich wspólnego władztwa odpowiada władztwu jakie ma miejsce przy współwłasności.

  Współposiadanie zależne...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiadanie

  Posiadanie określa się jako faktyczne władztwo nad rzeczą. Może ono być związane z wykonywaniem prawa, ale może to też być władztwo nie związane z prawem np. rzeczą włada osoba nie uprawniona. Skutki mogą polegać na przyznaniu posiadaczowi określonych korzyści i roszczeń m.in. roszczenia o zwrot...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie zastawu

  Zastaw jako prawo rzeczowe ograniczone wygasa z przyczyn przewidzianych dla wygaśnięcia tych praw.

  Ponadto przepisy o zastawie przewidują także inne przyczyny odnoszące się specjalnie do wygaśnięcia zastawu:

  Wygaśnięcie wierzytelności – jako że zastaw jest prawem akcesoryjnym, zazwyczaj wygasa...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje zastawu

  = ZASTAW UMOWNY- powstaje na podstawie umowy pomiędzy właścicielem rzeczy (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem), niezbędne jest wydanie rzeczy wierzycielowi, ustanowienie zastawu jest czynności realną

  = ZASTAW USTAWOWY – w określonych wypadkach zastaw powstaje na mocy poszczególnych przepisów z mocy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie zastawu

  Zastaw jest prawem rzeczowym ograniczonym, którego zadaniem jest zabezpieczanie wierzytelności. Obok hipoteki zastaw stanowi prawna formę rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności. Zastaw jest prawem akcesoryjnym, związanym z wierzytelnością, nie może bez niej powstać, Wygaśnięcie wierzytelności powoduje...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie hipoteki

  Wygaśnięcie wierzytelności – najczęściej hipoteka wygasa wraz z wygaśnięciem wierzytelności, jako, że jest prawem akcesoryjnym. Wygaśnięcie wierzytelności następuje z różnych przyczyn: np. na skutek zapłaty, zwolnienia z długu,

  Bezpodstawne wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej –...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona hipoteki

  OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI: Nie może on dokonywać takich czynności faktycznych, które mogłyby pociągnąć za sobą zmniejszenie jej wartości zabezpieczonej wierzytelności.

  UPRAWNIENIA WIERZYCIELA HIPTECZNEGO – możność przeciwdziałania dewastacji nieruchomości przez właściciela. Jeżeli...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje hipoteki

  Z uwagi na sposób powstania wyróżnia się:

  HIPOTEKĘ UMOWNĄ – służy ona uzyskaniu i zabezpieczeniu kredytu. Powstaje na podstawie umowy zawartej przez wierzyciela z właścicielem nieruchomości lub z innym uprawnionym, Oświadczenie właściciela której prawo ma być obciążone powinno być...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wierzytelność zabezpieczona hipotecznie i sposób jej zaspokojenia

  Hipoteka służy zabezpieczeniu wierzytelności tylko pieniężnych, o ściśle oznaczonej wysokości. Wyjątkiem jest hipoteka kaucyjna, która zabezpiecza wierzytelności nieustalonej do oznaczonej sumy pieniężnej najwyższej.

  Hipoteka zabezpiecza również roszczenia o odsetki nie przedawnione oraz przyznane...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 081

  praca w formacie txt

Do góry