Prawo cywilne /189 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest pozew?

  Pozew jest pismem procesowym, za pomocą, którego następuje wyto­czenie powództwa w procesie cywilnym, wnoszonym do sądu właściwego miejscowo i rzeczowo do rozpoznania konkretnej sprawy.

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powództwo i jego rodzaje

  Powództwo - według W Siedleckiego i Z. Świebody — jest złożo­nym do sądu wnioskiem o przeprowadzenie procesu cywilnego. Treścią powództwa jest żądanie urzeczywistnienia w konkretnym wypadku ozna­czonej normy prawnej przez wydanie orzeczenia sądowego określonej, treści; żądanie to jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dowodów

  KPC zawiera różnego rodzaju dowody:

  -Dowód z dokumentu,

  -Dowód z zeznań świadków,

  -Dowód z opinii biegłych,

  -Oględzin,

  -Inne środki dowodowe a jako dowód posiłkowy (akcesoryjny) to dowód z przesłuchania stron,

  Dowód Z dokumentu: dokumentem w szerokim tego słowa znaczeni jest każda wiadomość...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie dowodowe w prawie cywilnym

  Sąd dopuszcza dowody najczęściej zgłoszone przez strony procesowe w drodze tak zwanego postanowienia dowodowego. Każde postanowienie dowodowe powinno zawierać:

  - oznaczenie faktów podlegających stwierdzeniu (precyzacja tezy dowodowej),

  - należy oznaczyć środek dowodu (czy mają to być świadkowie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady postępowania cywilnego, zasady dowodowe, zasady, co do kosztów

  Postępowanie cywilne opiera się na pewnych założeniach, które nazwano naczelnymi zasadami postępowania cywilnego. Są one wyrazem funkcjonowania praktyki sądowej i stanowią podstawę do konstrukcji szeregu norm, które w założeniu maja ułatwić poruszanie się w tej materii przez zainteresowane podmioty...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki postępowania cywilnego

  Przesłanki postępowania cywilnego to określane przez kodeks warunki, które muszą być spełnione, aby mogło ono zostać wszczęte, przeprowadzone i zakończone. Za przesłanki procesowe wg Siedleckiego należy uznawać warunki, które po:

  1. Zapewniają zgodność i ważność czynności podejmowanych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /2 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie procesu

  Proces cywilny: jest podstawową formą rozpoznawania spraw cywilnych. Wyrazem tego priorytetu jest zapis ustawowy: art. 13§ 1 - sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Procesem będziemy nazywać taki spór prawny który z woli ustawodawcy został poddany tzw. Jurysdykcji sądownictwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje postępowania

  Rozpoznawcze zwykłe (procesowe i nieprocesowe)

  Pomocnicze (zabezpieczające)

  Egzekucyjne

  Postępowanie rozpoznawcze.

  Celem jego jest rozstrzygnięcie sprawy cywilnej w formie orzeczenia. Przy procesowym wyrok albo postanowienie, przy nieprocesowym tylko postanowienia.

  Rozpoznawcze odrębne...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie sprawy cywilnej

  Sprawą cywilną są sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy KPC stosuje się z mocy ustaw szczególnych. ..

  Ta ustawowa definicja sprawy cywilnej zakreśla krąg tych spraw które, z woli ustawodawcy zostały...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie postępowania cywilnego

  Podstawowym zadaniem postępowania cywilnego jest realizowanie norm prawa cywilnego materialnego w drodze ich przymusowego urzeczywistnienia. To zadanie determinuje samo pojęcie postępowania cywilnego. Pisze się ze postępowanie cywilne to prawnie uregulowany zespół działań zmierzających do:

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /627

  praca w formacie txt

Do góry