Prawo cywilne /189 prac/

 • Ocena brak

  Ugoda sądowa

  Szczególnym przypadkiem ugody jest ugoda sądowa, czyli ugoda zawarta w toku postępowania sądowego i obejmująca przedmiot tego postępowania. Ugoda sądowa pozostaje ugodą w rozumieniu prawa materialnego, choć ma swoją specyfikę.

  Podlega regulacji Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności jego art...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiedzenie sądowe

  W postępowaniu cywilnym możemy rozróżnić dwa zasadnicze rodza­je posiedzeń sądowych: jawne i niejawne.

  Posiedzenia jawne odbywają się z udziałem stron lub ich przedstawicieli oraz w zasadzie przy udziale publiczności, czyli osób nie uczestniczących w postępowaniu. Posiedze­nia niejawne odbywają się...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umorzenie postępowania cywilnego

  Umorzenia postępowania polegające na jego zastoju trwałym i ostatecznym wskutek zajścia zdarzeń, które uniemożliwiają osiągnięcie właściwego celu procesu, tj. doprowadzenia do wydania merytorycznego rozstrzygnięcia. Zgod­nie z art. 355 § l k.p.c., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postę­powania...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie postępowania cywilnego

  Z zawieszeniem postępowania mamy do czynienia, jeżeli zdarzenie, stanowiące przyczynę hamującą dalszy, prawidłowy bieg procesu, ma charakter przejściowy.

  Zawieszenia postępo­wania w ścisłym tego słowa znaczeniu można podzielić na obligatoryjne i fakultatywne.

  Zawieszenie obligatoryjne obejmuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /2 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrzucenie powództwa

  Przyczyną odrzucenia pozwu jest brak jednej z bezwzględnych prze słanek procesowych, jeżeli nie może on być usunięty w postępowaniu lub jeśli nie został w wyznaczonym terminie uzupełniony.

  Sąd odrzuci, więc pozew:

  -, jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna.

  -, jeżeli o to samo roszczenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cofnięcie powództwa

  Cofnięcie powództwa wiąże się ściśle z zagadnieniem odwołalności czynności procesowych. Cofnięcie powództwa następuje przez tak zwane procesowe oświadczenie powoda, że cofa powództwo. Cofnięcie powództwa w formie oświadczenia może przybrać formę ustną bądź formę pisma procesowego.

  KPC...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywrócenie terminu

  Warunki przywrócenia:

  1. Na wniosek strony

  2. Równoczesne dokonanie czynności, której terminowi uchybiono

  3. Jest dopuszczalne tylko wtedy jeżeli uchybienie pociąga dla strony ujemne skutki

  4. Uchybienie nastąpiło bez winy strony – np. udzielenie błędnej informacji przez pracownika sądu, nieprawidłowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terminy

  W postępowaniu cywilnym możemy wyróżnić następujące rodzaje terminów:

  • ustawowe, są terminy wyznaczone z góry przez ustawę.

  • sądowe, są wyznaczane przez sąd lub przewodniczącego.

  • umowne,

  • instrukcyjne.

  Zarówno terminy ustawowe, jak i sądowe są terminami zawitymi, co oznacza, że ich...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszczęcie procesu a wszczęcie postępowania

  Wszczęcie postępowania cywilnego zmierza do zrealizowania przez konkretny podmiot ochrony jego praw i następuje przez wytoczenie po­wództwa. Powództwo jest wnioskiem skierowanym do sądu o wszczęcie procesu cywilnego.

  Moment wszczęcia postępowania jest niezmiernie ważny, ponieważ łączy się z nim szereg...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki formalne pozwu

  Pozew powinien czynić zadość warunkom przepisanym przez k.p.c. Warunki te dotyczą formy i treści pozwu. Warunki formalne pozwu są te same, co dla każdego pisma procesowego, będącego pierwszym pismem w sprawie, a ponadto powinien zawierać warunki szcze­gólne

  1) dokładne określenie żądania — zależnie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 548

  praca w formacie txt

Do góry