Prawo cywilne /189 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja umów

  Umowy klasyfikuje się pod kątem wskazanie jej istotnych cech i to wykazanie cech umowy jest podstawą klasyfikacji.

  Najbardziej generalnym podziałem umów jest podział na:

  Umowy zobowiązania polega na tym, że strona, która jest uprawniona w tej umowie, czyli wierzyciel, ma prawo żądać określonych...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki konieczne do zawarcia umowy

  Do zawarcia umowy konieczne są co najmniej dwie osoby (strony)Strony umowy, które po zawarciu umowy nazywamy kontrahentami (sprzedający – nabywca, zamawiający – dostawca....). Oferent – strona składająca ofertę , oblat – osoba , która podjęła działania zgodnie z ofertą. Wierzyciel , strona która...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa w prawie cywilnym

  Umowa jest to podstawowy instytucja prawa cywilnego. Jest to podstawowy instrument realizowania interesów, zaspakajania potrzeb, dystrybucji dóbr i usług. Umowa to jeden z podstawowych instrumentów działalności gospodarczej.

  Wybór rodzaju umowy należy do stron, to strony muszą dostosować umowę do swoich...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo zobowiązań

  Prawo zobowiązań to część prawa cywilnego. Zobowiązania opisane są w księdze trzeciej KC.

  Zobowiązanie można rozumieć jako stosunek zobowiązania powstałe poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej.

  Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa rzeczowego

  Źródłem prawa rzeczowego jest konstytucja. Oprócz konstytucji, kodeks cywilny a oprócz kodeksu cywilnego dwie ustawy: ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami. Z ogólnych podstawowych aktów mamy ustawy szczegółowe (prawo...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Części składowe i przynależności

  Rzeczy składowe to elementy, które przez połączenie z rzeczą tracą byt samodzielny.

  Części składowe rzeczy dzielą los rzeczy, nie mogą być przedmiotem odrębnych praw rzeczowych, chyba, że się nie da oddzielić od rzeczy.

  Przynależności to są odrębne rzeczy potrzebne do korzystania z rzeczy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo rzeczowe

  Prawo rzeczowe jest działem prawa cywilnego. W ramach tego działu formułuje się powstanie, treści, zmiany, ustanie, praw własności oraz innych form korzystania z rzeczy, czyli praw podmiotowych.

  Aby dane prawo podmiotowe było regulowane przez prawo rzeczowe muszą być spełnione dwa warunki:

  musi...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje pełnomocnictw

  Pełnomocnictwo ogólne – obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba, że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Pełnomocnictwo to powinno być pod...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /2 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstawicielstwo

  Polega na tym, że czynności prawne dokonuje przedstawiciel działający w granicach umocowania i jego działania wywołują bezpośrednio skutki dla reprezentowanej osoby.

  Przedstawicielstwo ma charakter przedstawicielstwa :

  czynnego, jeżeli przedstawiciel składa oświadczenie woli

  biernego...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termin jako uwarunkowanie czynności prawnych

  Strony zawierając umowę mogą uzależnić tą umowę od zdarzenia przyszłego i niepewnego.

  Wyróżniamy dwa rodzaje warunków:

  Warunek zawieszający – oznacza, że skutki czynności prawnej mogą powstać z góry oznaczonym terminie. Jeżeli skutek prawny ma nastąpić z nadejściem terminu mówimy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt

Do góry