Prawo cywilne /189 prac/

 • Ocena brak

  Zdolność prawna osoby fizycznej

  Atrybutem każdej osoby fizycznej jest jej zdolność prawna, wyrażająca się w tym, że może być nosicielem (podmiotem) praw lub obowiązków

  . początek – w myśl art. 8 KC każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Tylko więc istota ludzka nabywa z chwilą urodzenia zdolność prawną...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /2 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja rzeczy

  Wszystkie rzeczy ze względu na kryterium przenoszenia dzieli się na :

  ruchome nieruchomości

  K.C definiuje tylko nieruchomości, wszystkie inne rzeczy które nie są nieruchomościami są rzeczami ruchomymi – definicja negatywna

  Nieruchomością są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /8 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie rzeczy

  Rzeczy – przedmiot materialny. Normatywne znaczenie tej definicji legalnej polega na tym, że na podstawie pojęcia rzeczy wyróżnia się w prawie ograniczone prawa rzeczowe

  Rzeczami w rozumieniu prawa cywilnego są materialne: części przyrody, w stanie pierwotnym lub przetworzonym na tyle wyodrębnione w sposób...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana treści, ustanie prawa podmiotowego

  Zamiana treści prawa, a więc zespołu funkcjonalnie powiązanych uprawnień cząstkowych, polega na zmianie zakresu tych uprawnień ich przedmiotu, miejsca i czasu ich realizacji przy czym prawo zachowuje swą tożsamość jako prawo tego samego typu. Zmiana treści prawa nie ciągnie za sobą zmiany rodzaju...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonywanie prawa podmiotowego

  Polega na zachowaniu podmiotu, podejmowanych w sferze możliwości oznaczonego postępowania, które określa norma będąca źródłem prawa podmiotowego. Podmiot uprawniony czyni użytek z uprawnień cząstkowych tworzących część prawa. Wykonywanie prawa może więc przybrać postać czynności faktycznych lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie ogólne i nabycie szczególne

  NABYCIE OGÓLNE (sukcesja uniwersalna) polega na tym, że nabywca wskutek zajścia jednego stanu faktycznego, wstępuje w ogół praw majątkowych poprzednika nabywając cały jego majątek lub oznaczoną część. Sukcesja uniwersalna dopuszczalna jest wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie (Nabycie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie translatywne i konstytuwne

  Kryterium podziału jest istnienie lub nieistnienie nabywanego prawa przed zdarzeniem powodującym nabycie.

  TRANSLATYWNE – zachodzi wówczas gdy przedmiotem nabycia, jest prawo już istniejące, które przechodzi w dotychczasowej postaci na nabywcę np. przejście prawa własności z majątku dotychczasowego...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie prawa podmiotowego

  Kryterium rozróżnienia jest zajście lub nie następstwa prawnego.

  Nabycie prawa jest POCHODNE gdy jest uzależnione od tego czy nabywane prawo przysługiwało osobie od której swe uprawnienia wywodzi nabywca. Nikt nie może przenieść na inną osobę więcej praw niż sam posiada, a ta osoba nie może nabyć...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje praw podmiotowych

  Typy praw podmiotowych wyróżniane są ze względu na ich treść. Odrębnymi typami są takie prawa podmiotowe jak własność użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, prawo dzierżawy, odkupu, pierwokupu i inne prawa ze stosunku obligatoryjnego.

  Poszczególne rodzaje praw podmiotowych wyróżniane są z...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /3 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa podmiotowego

  To złożona sytuacja prawna określonego podmiotu, wyznaczona przez normę prawną dookreślana zdarzeniami prawnymi umożliwiająca podejmowanie określonych zachowań będąca elementem stosunku prawnego i zapewniająca ochronę i zaspokojenie interesu majątkowego lub niemajątkowego podmiotu uprawnionego...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt

Do góry