Prawo cywilne /189 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega odpowiedzialność cywilna?

  Odpowiedzialność cywilna - ujemne konsekwencje ponoszone przez podmioty prawa w związku z zaistnieniem zdarzeń negatywnie ocenianych przez prawo. Jest to możliwość zastosowania przymusu państwowego w postaci egzekucji majątkowej, wobec określonej osoby fizycznej lub prawnej, celem realizacji ciążącego...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych?

  Prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych.

  I. zasada wpisu;

  II. zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych;

  III. zasada domniemań związanych z wpisem;

  IV. zasada pierwszeństwa praw rzeczowych ograniczonych wpisanych do księgi wieczystej;

  V. zasada skuteczności względem osób trzecich praw i...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj ograniczone prawa rzeczowe: służebność osobista oraz zastaw

  Służebność osobista:

  Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Służebność osobista jest czynna i bierna. Wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. Jest niezbywalna nie ,można jej nabyć przez zasiedzenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /2 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie oraz służebność gruntową

  Użytkowanie

  art. 252 K.C – rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania pożytków. Na treść tego prawa składają się 2 uprawnienia:

  - prawo do używania rzeczy

  - prawo do pobierania pożytków

  Przedmiotem użytkowania jest rzecz ruchoma bądź nieruchoma.

  POWSTANIE – sposobem powstania...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /3 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i skutki wygaśnięcia użytkowania wieczystego

  Najważniejsze przyczyny:

  - upływ czasu na który użytkowanie zostało ustanowione

  - rozwiązanie przez strony umowy o oddanie terenu w użytkowanie wieczyste

  - zrzeczenie się użytkowania wieczystego

  - konfuzja – tzn. przejście użytkowania wieczystego na właściciela

  - rozwiązanie umowy o...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustanowienie użytkowania wieczystego

  Art. 233 K.C – stanowi, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, oraz przez umowę o oddanie gruntu S.P lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób, oraz może w tych...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy właściciel jest zobowiązany zwrócić nakłady posiadaczowi?

  Chronią one właściciela rzeczy aby nie został nadmiernie obciążony z tytułu nakładów jakich osoba władająca rzeczą na niej dokonała.

  RODZAJE NAKŁADÓW:

  a) nakłady konieczne – ich celem jest utrzymanie rzeczy w należytym stanie

  b) nakłady użyteczne – zapewniają ulepszenie rzeczy

  c) nakłady...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona własności – roszczenia uzupełniające

  UZUPEŁNIAJĄCE – roszczenie o wydanie rzeczy nie wyrównuje właścicielowi strat poniesionych w okresie kiedy był pozbawiony posiadania rzeczy, mogą uzupełniać roszczenia windykacyjne lub być dochodzone oddzielnie. Powstanie oraz zakres roszczeń zależy od dobrej lub złej wiary posiadacza, ma charakter...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona własności – roszczenia negatoryjne

  NEGATORYJNE – roszczenie właściciela przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób niż przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą. Ochrona ta ma charakter obiektywny, a właściciel może żądać:

  = przywrócenia stanu zgodnego z prawem

  = zaniechania naruszeń

  legitymacja...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona własności – roszczenia windykacyjne

  WINDYKACYJNE – właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, aby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem wszystkim uprawnienie do władania rzeczą, muszą zaistnieć 2 elementy:

  = samo roszczenie o wydanie rzeczy

  = roszczenie wynikające z...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt

Do góry