Prawo cywilne /189 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie użytkowania wieczystego

  Do powstania dochodzi, w drodze umowy, między właścicielem nieruchomości, a osobą fizyczną lub prawną, umowa ma być zawarta w formie aktu notarialnego. Czynność wymaga wpisu do księgi wieczystej. Do nabycia użytkowania wieczystego, może dojść przez zasiedzenie, przez posiadacza nieruchomości, w...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i podmioty użytkowania wieczystego

  Przedmiot – mogą być to grunty stanowiące własność Skarbu Państwa.

  - położone w granicach administracyjnych miast

  - położone poza granicami administracyjnymi miast i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki

  - inne grunty S.P mogą być przedmiotem użytkowania wieczystego na mocy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenie o wykup zabudowanego gruntu

  Roszczenia posiadacza

  Osobie, która wzniosła budynek lub inne urządzenie na cudzym gruncie, przysługuje roszczenie o wykup o ile spełnione będą przesłanki:

  - posiadanie samoistne

  - dobra wiara posiadacza

  - zniesienie sztucznej konstrukcji budynku lub innego urządzenie

  - wartość wzniesionego...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenia samoistnego posiadacza, z tytułu nakładów

  Chronią one właściciela rzeczy aby nie został nadmiernie obciążony z tytułu nakładów jakich osoba władająca rzeczą na niej dokonała.

  RODZAJE NAKŁADÓW:

  - nakłady konieczne – ich celem jest utrzymanie rzeczy w należytym stanie

  - nakłady użyteczne – zapewniają ulepszenie rzeczy

  - nakłady...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrębna własność lokalu w spółdzielniach mieszkaniowych

  Została unormowana w rozdziale III ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zasadą jest, odpowiednie stosowanie do tego prawa przepisu ustawy o własności lokali.

  Prawo odrębnej własności lokalu powstaje w następujących etapach:

  - spółdzielnia mieszkaniowa zawiera z członkiem spółdzielni umowę o...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnota mieszkaniowa

  Ogół właścicieli lokalu wchodzących w skład, określonej nieruchomości, tworzy z mocy prawa wspólnotę mieszkaniową, nie posiada ona osobowości prawnej. Może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Za zobowiązania wspólnota odpowiada bez ograniczeń, a każdy właściciel, w...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i obowiązki właścicieli lokalu

  Właściciel lokalu może korzystać z lokalu i rozporządzać nim z uwagi na to, że prawem własności jest związany udział, we wspólności nieruchomości, właściciel może współ korzystać z tej nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem, oraz pobierać z niej pożytki. Rozporządzanie przez właściciela...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustanowienie i powstanie odrębnej własności lokali

  Stronami umowy, o ustanowienie własności lokali, mogą być współwłaściciele nieruchomości, lub właściciel nieruchomości i nabywca lokalu, na skutek umowy dochodzi do wygaśnięcia współwłasności ułamkowej, a współwłaściciele stają się wyłącznymi właścicielami wyodrębnionych lokali...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrębna własność lokali

  Lokal jest zazwyczaj częścią składową nieruchomości gruntowej, w drodze wyjątku od tej zasady jeżeli przepis szczególny to przewiduje lokal może stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności. To znaczy nieruchomość lokalową. Instytucja ta, jest określana jako odrębna, na podstawie ustawy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zniesienie współwłasności

  Każdy ze współwłaścicieli, jest uprawniony do żądania zniesienia współwłasności. Roszczenia o zniesienie współwłasności, nie ulega przedawnieniu. Może być jednak wyłączone między współwłaścicielami na czas do 5 lat, a przedłużenie to można ponowić. Tryby zniesienia współwłasności, do...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /2 203

  praca w formacie txt

Do góry