Prawo administracyjne /487 prac/

 • Ocena brak

  Akty normatywne z mocą ustawy

  Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może się zebrać na posiedzenie. Prezydent na wniosek RM wydaje rozporządzenie z mocą ustawy. Rozporządzenia te mogą dotyczyć ograniczenia wolności i praw człowieka (stopień zagrożenia). Rozporządzenie podlega zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola ustawy w procesie administrowania

  Nadrzędności – wszystkie źródła muszą być zgodne formalnie, oraz materialnie powinny służyć ich wykonywaniu nawet gdy konkretyzują przepisy ustawowe

  Wyłączności – sprawy powinny być rozstrzygane w wyłącznie w drodze ustawy a nie w drodze innych aktów normatywnych .

  Ustawy zwykłe – akty prawne...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa w prawie adm.

  Wnioskodawca- Senat, Prezydent RP, grupa co najmniej 15 posłów, grupa co najmniej 100tys. Obywateli posiadających prawo wybierania do sejmu. Wnioskodawca przekłada Sejmowi projekt ustawy w formie pisemnej na ręce Marszałka Sejmu.. Sejm rozpatruje w trzech czytaniach. Wszelkie poprawki wnoszą wnioskodawcy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja w prawie adm.

  To ustawa zasadnicza, jest najwyższym prawem RP, określa że ustrój RP opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

  Nawiązuje do wzajemnych stosunków między władzą ustawodawczą i wykonawczą oraz o samorządzie terytorialnym(tzw.” mała konstytucja”) zasady...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział źródeł prawa adm. na org. stanowiący prawo

  a)centralne org. państwa – władza ustawodawcza ( Sejm, Senat ), wykonawcza ( Prezydent RP, R M, Ministrowie )

  b)Org. terenowe – to adm. zespolona ( Wojewoda i wszystkie org. podległe wojewodzie ) , niezespolona( ( bezpośrednio nie podlegają wojewodzie a podlegają Ministrowi np.: Dyrektor Izb Skarbowych) oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie źródeł prawa i ich klasyfikacja

  I Pojęcie

  Źródłami prawa w znaczeniu materialnym są wszelkiego rodzaju stosunki międzynarodowe. W znaczeniu formalnym jest forma jego występowania i pochodzenia.

  Rodzaje źródeł prawa:

  a)zwyczaje (niepisane)

  b) akty normatywne (pisane-prawo stanowione) akty wydane przez organy państwowe, złożone z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE STOSUNKÓW ADMINISTRACYJNOPRAWNYCH

  stosunki proceduralne- maja charakter stosunków czasowych , przejściowych ,podstawą prawną sa normy proceduralne ( przepisy o postępowaniu adm.) nawiązane zostają z chwilą wszczęcia postępowania , a wygasają z momętem wydania ostatecznejdecyzji adm . np. złożenie podania – od momętu złożenia podania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWIĄZANIE STOSUNKU ADMINISTRACYJNOPRAWNEGO

  Stosunek administracyjnoprawny może być nawiązany -z mocy ustawy –powstają prawa i obowiązki w sferze podatkowej , obowiązku szkolnego , uczestników ruchu drogowego , użytkowników urządzeń pub.

  -w drodze aktu adm. – konkretyzacja uprawnień i obowiązków

  -w drodze decyzji – np. akt mianowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZGRANICZENIE MIĘDZY PRAWEM ADM. A INNYMI DZIEDZINAMI PRAWA (KONSTY TUCYJNYM I CYWILNYM)

  W przypadku prawa konstytucyjnego związki z prawem administracyjnym są bardzo ścisłe . Prawo konst. i prawo adm. należą do dziedziny prawa publicznego , która dotyczy ustroju i działań organów państwa podejmowanych w interesie publicznym .Pod względem teoretycznoprawnym prawo konstytucyjne i adm...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNE POSTACIE ADM. PUB - władcza, nie władcza, świadcząca

  Rozróżniamy adm. władcza i nie władczą

  władcza, – gdy adm.. wydaje akty obowiązujące adresatów i gdy w razie potrzeby używa przymusu dla realizacji. Adm władcza charakteryzuje prawo wydawania aktów prawnych jednostronnych, którym służy domniemanie ważności ( podmiot, którego akt dotyczy jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /1 040

  praca w formacie txt

Do góry