Prawo administracyjne /487 prac/

 • Ocena brak

  Podział aktów ze względu na stopień konkretności oznaczenie adresata aktu: akty generalne, planowania, subiektywne, egzekucyjne

  1.Akty generalne-są to rozporządzenia, określają one reguły, metody postępowania np. ”każdy kto-to..”

  2.Akty planowania-tutaj norma prawna nakłada obowiązek wykonania planu.Ustawa, uchwała, zarządzenie czy norma prawna zawarta jest w samym planie Wykonanie zadania konsumuje tę normę. Moc wiążąca...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności administracyjnoprawne

  Dzielimy na :akty zewnętrzne, wewnętrzne, procesowe,generalne, indywidualne.

  Akty zewnętrzne-które skierowane są do wszystkich obywateli i podmiotów nie podporządkowanych organizacyjne ani nie pozostających w szczególnych stosunkach zależności (np. zależności zakładowej)

  Akty...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy działania administracji publicznej

  - czynności prawne

  - inne działania administracji, nie podlegające na wydawaniu aktów prawnych, nie będące czynnościami prawnymi.

  A.Czynność prawna

  Polega na objawieniu woli organów adm w celu wywołania określonych skutków prawnych. Różnica między czynnością prawną a inną formą działania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Legislacyjna

  Działa przy PRM jako organ opiniodawczo-doradczy.

  Do PRM należy określenie zadań oraz szczegółowych zasad i trybu funkcjonowania Rady Legislacyjnej.

  Do zadań należy :

  1) dokonanie okresowych ocen stanu prawa w określonych dziedzinach z uwzględnieniem wymogu dostosowania do norm konstytucyjnych

  2)...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rządowe Centrum Legislacji

  Od 1-go stycznia 2000 r. Przy Prezesie RM działa Rządowe Centrum Legislacji ”Centrum” jako państwowa jednostka org, podlega PRM.

  Zapewnia :

  1) kontroluje wydawanie przez org, adm, rządowej przepisów wykonawczych do ustaw

  2) redaguje DU.RP oraz Dziennik Urzędowy RP ”Monitor Polski “

  3) opracowuje rządowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie projektów aktów normatywnych przez org. adm. centralnej

  I Wskazania :

  - ustawę należy redagować tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w niej norm wyrażała intencje prawodawcy

  - zadania należy budować zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami składni języka polskiego, unikając długich, wieloczłonowych zdań złożonych

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewódzkie Dzienniki urzędowe

  Wydaje wojewoda i ogłasza w nim :

  1) akty prawa miejscowego stanowionego przez Sejmik województwa, wojewodę i org, adm, niezespolonej,

  2) akty PRM uchylające akty prawa miejscowego,

  3) akty stanowione przez powiat, gminę,

  4) informacje, obwieszczenia

  Zasady i tryb wydania określa PRM w drodze...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dzienniki Urzędowe org. centralnych

  Dzienniki te wydawane są za zezwoleniem PRM, oraz o wydaniu niektórych dzienników można znaleźć postanowienia w ustawach.

  I tak ustawa o Urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędzie i izbach skarbowych przewiduje że do zakresu działania Ministra Finansów należy wydawanie Dziennika Urzędowego Ministerstwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitor Sądowy i Gospodarczy

  Są ogólnokrajowymi dziennikami urzędowymi przeznaczone do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń.

  Ogłasza się :

  Wszystkie wpisy do rejestru handlowego

  Ogłoszenia wymagane przez Kodeks Handlowy i Kodeks Postępowania Cywilnego

  Inne obwieszczenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy Publikacyjne

  I Dziennik Ustaw RP i Dziennik Urzędowy RP “ Monitor Polski “.

  Dzienniki Urzędowe dzielimy na :

  Promulgacyjne- ogłaszanie pewnych aktów prawnych w sposób prawem przewidziany, przy czym dopiero wskutek promulgacji dany akt prawny uzyskuje pełną moc obowiązującą np., rozporządzenie ( jeśli jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /2 085

  praca w formacie txt

Do góry