Prawo administracyjne /487 prac/

 • Ocena brak

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  W zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie. Nie może on zajmować innego stanowiska z wyjątkiem profesora szkoły wyższej .

  Korzysta z immunitetu.

  GIODO składa Sejmowi raz w roku sprawozdanie ze swej działalności .

  Swoje zadanie GIODO wykonuje przy pomocy Biura GIODO.

  Do zadań GIODO...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzecznik Praw Obywatelskich

  Jest powołany przez Sejm za zgoda Senatu na 5 lat. Nie może on zajmować innego stanowiska , z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej. Musi być apolityczny. Wniosek o powołanie RPO może zgłosić Marszałek Sejmu , albo grupa 35 posłów.

  RPO jest niezawisły w swojej działalności , odpowiada...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Najwyższej Izby Kontroli tzw. kontrola państwowa

  Ustawą z 9 marca 1949r o kontroli państwowej powołano do życia NIK,.

  NIK jest naczelnym organem kontroli państwowej. NIK kontroluje działalność organów adm. rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola administracji sprawowana przez organy państwowe niezawisłe od administracji

  Kontrola parlamentarna- Parlament wykonuje zadania kontrolne wobec władzy wykonawczej, inaczej mówiąc kontroluje administrację. Rząd odpowiada przed parlamentem za swoją działalność, jest to odpowiedzialność polityczna. Dlatego parlament można określić jako organ kontroli politycznej. Sejm...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System kontroli administracji publicznej

  Systemy kontroli adm. publicznej są zróżnicowane w poszczególnych państwach i pozostają, oczywiście w zależności od ustroju społeczno-politycznego danego państwa.

  W naszym państwie przemiany ustrojowe doprowadziły do ukształtowania się nowego systemu kontroli administracji publicznej. Kontrola adm...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne cechy kontroli

  kontrola powinna być bezstronna-bezstronność kontroli jest wtedy zapewniona, gdy organ kontrolujący nie jest powiązany z jednostką kontrolowana stosunkiem nadzoru, gdy nie ponosi za jej działalność odpowiedzialność.

  fachowa- fachowość należy rozumieć jako zdolność oceny...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania kontroli administracji publicznej

  Zadaniem kontroli jest zapobieganie błędom w działaniu administracji. Kontrola musi być proporcjonalna do rozmiarów działania administracji. System kontroli, musi nie tylko wykrywa ć błędy, ale określić, jakie sytuacja rodzą błędy, musi też zapewnić zapobieganie powstawaniu błędów. Instytucje...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /3 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie kontroli administracji publicznej

  Kontrolą jest to obserwowanie, ustalanie czy wykrywanie stanu faktycznego, porównywanie rzeczywistości z zamierzeniami, występowanie przeciwko zjawiskom niekorzystnym i sygnalizowanie właściwym jednostkom o dokonanych spostrzeżeniach.

  Kontrola polega na :

  -ustalaniu istniejącego stanu rzeczy

  -ustaleniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór w zakresie spraw powierzonych

  Wojewoda może powierzyć prowadzenie w jego imieniu niektórych spraw z zakresu swojej właściwości organom samorządu terytorialnego z obszaru województwa. Następuje to na podstawie porozumienia wojewody z zarządem gminy, powiatu lub województwa.

  Skarga z art. 101 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad działalnością samorządu województwa

  Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawują te same organy co nad działalnością powiatu. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność województwa tylko w przypadkach określonych ustawami. Nadzór ten jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem, a więc...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt

Do góry