Prawo administracyjne /487 prac/

 • Ocena brak

  USTAWA Z DN. 14.12.1994 O ZATRUDNIANIU I PRZECIWDZIAŁANIU BEZROBOCIU

  Określa zadania państwa w zakresie zapobiegania skutków bezrobocia zatrudniania osób poszukujących pracy.

  Ma zastosowanie

  Do obywateli polskich zamieszkałych na terytorium RP

  Cudzoziemców przebywających w RP i posiadających kartę stałego pobytu lub status uchodźcy

  Cudzoziemców którym...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /4 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTAWA O PARTIACH POLITYCZNYCH

  I. Co to jest partia polityczna?

  Dobrowolną organizacją

  Występuje pod określoną nazwą

  Cel – udział w życiu publicznym

  II. Tryb tworzenia partii polit.

  Członkami mogą być obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat

  Utworzenie partii polit. wymaga wpisu do ewidencji partii polit. Prowadzi Sąd...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralizacja

  Proces skupiania uprawnień decyzyjnych w sprawach politycznych, administracyjnych i gospodarczych w ręku organów centralnych, przy równoczesnym ograniczeniu kompetencji organów lokalnych (w skrajnym przypadku w jednym - pełna centralizacja).

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralizm

  Zasada sprawowania władzy i budowy aparatu państwowego, oparta na 2 głównych przesłankach:

  1) uprawnienia decyzyjne skoncentrowane są w rękach jednego centralnego organu władzy,

  2) organy niższego szczebla (pośrednie, wykonawcze) są ściśle hierarchicznie podporządkowane naczelnemu organowi władzy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek administracyjnoprawny

  Stosunek prawny, którego jednym z podmiotów jest organ administracji państwowej obdarzony kompetencją władczą wobec drugiego podmiotu (władztwo administracyjne). Wynikłe ze stosunku administracyjnoprawnego spory rozstrzyga organ administracji państwowej.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo administracyjne

  Dział prawa, który obejmuje ogół norm regulujących stosunki społeczne związane z administracyjną działalnością organów państwowych i innych podmiotów wykonujących funkcje administracyjne w administracji publicznej. Charakterystyczną cechą norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KPA

  Akt normatywny, stanowiący zbiór przepisów regulujących postępowanie przed organami administracji w związku z wydaniem decyzji administracyjnej i zaświadczeń, oraz zaskarżenie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego i rozstrzyganie sporów o właściwość.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne formy kontroli administracyjnej

  Oprócz kontroli administracyjnej w/w istnieją jeszcze formy kontroli sprawowanej bezpośrednio przez obywateli i ich organizację oraz przez środki masowego przekazu.

  W/g art.63 Konstytucji z 1997r każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym do organów adm. pub. oraz do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regionalne izby obrachunkowe

  Ustawa z 08.03.1990r. o samorządzie gminnym stanowi, że organami nadzoru nad działalnością gminną w zakresie spraw budżetowych są regionalne izby obrachunkowe.

  Ustawa z 07/10/1992r o regionalnych izbach obrachunkowych która weszła w życie z dn. 01/01/1993r.

  Rozporządzeniem Prezesa RM z 09/12/1992r...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola prokuratorska

  Funkcje Prokuratora Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości, a prokuratura jest włączona do resoru sprawiedliwości.

  Zadania prokuratury:

  -strzeżenie praworządności

  -czuwanie nad ściganiem przestępstw

  -strzeżenie praworządności w działaniach adm. pub.

  Zadanie to prokuratura wykonuje przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 936

  praca w formacie txt

Do góry