Prawo administracyjne /487 prac/

 • Ocena brak

  Prawo administracyjne - podział

  Polega na wyodrębnieniu 3 czynników: ustrojowego, materialnego i procesowego.

  a) prawo ustrojowe- jest to prawo ustroju adm. publicznej, reguluje normy, zasady i działania adm. publicznej, zawiera przepisy normujące kompetencje adm. publicznej, proces realizacji celów społecznych w zakładach adm., przepisy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia kontroli przestrzegania prawa adm. (normy prawa bezpośrednio kształtujących sytuację prawną adresata)

  Przestrzeganie prawa – zachowanie zgodne z treścią norm prawnych. Stan, w którym adresaci obowiązków zachowują się zgodnie z nimi, a adresaci uprawnień nie wykraczają poza ich granice

  Pojęcie kontroli – kontrola przestrzegania norm b.k.s.p. jest prowadzona przez organy adm. pub. rządowej lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGADNIENIA STOSOWANIA MATERIALNEGO PRAWA ADM. (norm pośrednio kształtujących sytuację prawną adresatów)

  Stosowanie prawa – „proces ustalania przez organ państwowy konsekwencji prawnych (...) faktów w sposób wiążący (...) na podstawie norm prawa obowiązującego”

  Etapy ( hipotetyczne ) stosowania prawa

  ustalenie faktu, że norma obowiązuje i ustalenie treści normy (problemy walidacyjne i problemy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /4 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻRÓDŁA PRAWA ADMINISTARCYJNEGO

  ustawowe – Konst. , ustawy zwykłe

  pozaustawowe – pozostałe

  Źródło P.A. jest to akt normatywny zawierający w swojej treści normy prawa zaliczane do P.A.

  Konst. i ustawa zwykła zawierają w swojej treści normy P.A.

  Umowy międzynarodowe ratyfikowane są źródłem P.A.

  są...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNEK PRAWA ADM. DO INNYCH GAŁĘZI PRAWA

  P.A. a prawo konstytucyjne.

  P.K. – naczelne miejsce jako, że konstytucja to norma prawa nadrzędnego

  P.A. traktowane jest jako „przedłużenie” regulacji zawartych w Konstytucji

  rozszerza ogólne normy Konst. i je konkretyzuje

  niektóre „przestrzenie” są w Konst. pominięte – wówczas normy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy prawa administracyjnego

  P. A. Jako ius cogens

  Strony stosunków adm.-prawnych nie mogą się układać. Uprawnienia i obowiązki zarówno obywatela jak i urzędu ustalone są normami i nie podlegają kształtowaniu przez strony. Normy te należą do prawa publicznego, zabezpieczającego interes pub. z poszanowaniem interesu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM USTAWA Z DNIA 07.07.1994

  Ustawa określa zakres oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele i ustalenia zasad ich zagospodarowania, przyjmując rozwój zrównoważony jako podstawę tych działań, a także określa zasady i tryb rozwiązywania konfliktów między interesami obywateli, wspólnot...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /3 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTAWA O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH

  Rzecznik praw Obywat.stoi na straży wolności praw człowieka i obywatela określonych w konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.

  Rzecznikiem może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą i doświadczeniem.

  Rzecznika powołuje Sejm za zgodą senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTAWA O ADM. RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE

  Admin. Pub. w wojew. Wykonują Wojewoda

  Org.adm.niezespolonej

  Org.samorz.województwa

  Admin.rządową w woj. Wykonują

  Wojewoda

  Kierowniczy zespolonych insp. i straży ( w imieniu wojewody lub zgody z ustawą)

  Organy admin niezespolonej

  Samorząd terytorialny

  Kierownicy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /3 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH USTAWA Z DNIA 29.8.1997 R.

  Ustawę stosuje się do organów państwowych, samorządu terytorialnego, komunalnych jednostek organizacyjnych, do osób fizycznych i prawnych.

  Organem właściwym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych którego powołuje i odwołuje sejm RP za zgodą senatu. Kadencja trwa 4 lata licząc od dnia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt

Do góry