Prawo administracyjne /487 prac/

 • Ocena brak

  Uchwały organów centralnych (publikacja)

  Nadanie aktowi normatywnemu formy zarządzenia lub uchwały ma wpływ na publikację danego aktu. Ustawa o ogłaszaniu, aktów normatywnych stanowi, że uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezydenta RP i Prezesa RM wydane na podstawie ustawy podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzenia organów centralnych

  Akty normatywne są wydawane zarówno przez centralne konstytucyjne organy państwa, jak i inne organy państwowe nie wymienione w Konstytucji. Akty normatywne mogą regulować tylko stosunki między organami a podległymi im jednostkami oraz stosunki między przełożonymi a podwładnymi, pod warunkiem, że nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwały organów centralnych

  Należą do aktów normatywnych mających charakter wewnętrzny i obowiązujący tylko jednostki organizacyjne podlegające organowi wydającemu dany akt prawny. Ze względu na ich wewnętrzny charakter nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych i innych podmiotów.

  Wydawane są one...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia (cechy)

  Rozporządzenie jest zawsze aktem normatywnym, ogólnym, źródłem prawa powszechnie obowiązującego.

  -Rozporządzenia wydawane są na podstawie szczegółowych upoważnień ustawowych.

  -Upoważnienie do wydawania rozporządzenia może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny.

  -Rozporządzenie może być...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego

  Stan wojenny może wprowadzić Prezydent RP na wniosek RM w razie zagrożenia zewnętrznego państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP, lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Może go wprowadzić na części lub na całym terytorium RP, może też ogłosić...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia (kontrola legalności)

  Rozporządzenia poddawane są kontroli wewnątrzadministracyjnej i sądowej. Kontrole wewnątrzadministracyjną sprawuje RM, która na wniosek Prezesa RM może uchylić rozporządzenie ministra. Chodzi o kontrole legalności i celowości rozporządzeń. Kontrola wewnątrzadministracyjna dotyczy rozporządzeń...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia (utrata mocy obowiązującej)

  Utrata mocy obowiązującej rozporządzenia nie nasuwa żadnych wątpliwości jeżeli rozporządzenia zostało wydane na czas określony lub w wyraźny sposób zostanie uchylone. Rozporządzenie traci moc obowiązującą, gdy przestaje obowiązywać ustawa zawierająca upoważnienie do jego wydania.

  Nowa ustawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia (przygotowanie i publikacja)

  Rozporządzenia przygotowują te organy, które są upoważnione do ich wydawania. Warunkiem wejścia w życie rozporządzenia jest jego ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. W tekście ogłaszanego aktu należy podać podstawę prawną jego wydania, tj. należy powołać się na upoważnienie ustawowe.

  Jest to...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia (materia normowana)

  Rozporządzenie jest źródłem prawa będącym jednocześnie formą działania adm. Im niższa jest pozycja organu stanowiącego ten akt w systemie organów adm., tym bardziej bezpośrednio służy on wykonywaniu zadań adm.

  Rozporządzenie jest przydatne wówczas, gdy adm. w celu wykonania ustawy musi lub może...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia (podstawa prawna wydawania)

  Rozporządzenia są wydawane na podstawie upoważnienia szczegółowego zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

  Organ upoważniony do wydawania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Makary Dodano /25.11.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt

Do góry