Prawo administracyjne /487 prac/

 • Ocena brak

  Krajowa rada Radiofonii i Telewizji

  Według art.213 ust.1 Konstytucji KRRiT stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Członków (9) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powołuje Sejm (4), Senat (2) i Prezydent (3) spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Badań Naukowych

  Komitetem będącym naczelnym organem administracji rządowej jest Komitet Badań Naukowych utworzony ustawą z 12 stycznia 1991r. Jest to kolegialny organ administracji do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa.

  >

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Integracji Europejskiej

  Od 1 października 1996r. utworzony został, na podstawie ustawy z 8 sierpnia 1996r. Komitet Integracji Europejskiej. Do zadań tego komitetu należy przede wszystkim:

  -koordynowanie procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z Unią Europejską oraz inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /2 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Resort

  Najliczniejszą grupę członków RM stanowią ministrowie.

  Według art.149 ust.1 Konstytucji ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa RM. Dział administracji kierowany przez ministra nazywany jest resortem. Przez określenie „resort”...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów (członkowie i pełnomocnicy rządu)

  Członek RM Uczestniczy w ustalaniu polityki państwa i ponosi odpowiedzialność za treść i za realizację działań Rządu; obowiązany jest do inicjowania i opracowywania, w zakresie swojego działania, polityki rządu, przedkładania inicjatyw i odpowiednich projektów aktów normatywnych na posiedzeniu RM...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezes RM (kancelaria)

  Urzędem obsługującym pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym, technicznym i kancelaryjno-biurowym RM, Prezesa RM, wiceprezesów RM, stałe komitety RM, Kolegium do spraw Służb Specjalnych oraz Komitet Ochrony Informacji Niejawnych jest Kancelaria Prezesa RM.

  Kancelaria ta zapewnia też obsługę...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów (organy wewnętrzne)

  Ustawa o organizacji i trybie pracy RM oraz o zakresie działania ministrów stwarza możliwość tworzenia różnych organów wewnętrznych:

  -rad i zespołów.

  Rada ta może też postanowić, że rozpatrywanie określonych spraw będzie możliwe wyłącznie po zapoznaniu się ze stanowiskiem stałego komitetu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /3 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów (kompetencje)

  Kompetencje RM wynikają z ustaw konstytucyjnych i ustaw zwykłych. Kompetencje te dotyczą sfery legislacji, kierownictwa administracją rządową oraz prowadzenia polityki wewnętrznej i zagranicznej.

  Sfera legislacji:

  -korzystanie przez RM z inicjatywy ustawodawczej,

  -wydawanie rozporządzeń w celu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów (odwoływanie)

  Prezes RM składa dymisję RM na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu. Ponadto Prezes RM składa dymisję RM w razie:

  1) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla RM,

  2) wyrażenia RM wotum nieufności,

  3) rezygnacji Prezesa RM.

  Przyjmując dymisję RM Prezydent powierza jej dalsze sprawowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Ministrów (powoływanie)

  Powołanie RM wymaga współdziałania najwyższych organów państwowych, Prezydenta i Sejmu. Art.154 i 155 Konstytucji określają sposoby powoływania rządu. Typowy sposób powoływania rządu: Prezydent desygnuje Prezesa RM, a na jego wniosek powołuje RM w składzie zaproponowanym przez Prezesa RM, w ciągu 14...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt

Do góry