Prawo administracyjne /487 prac/

 • Ocena brak

  Gmina (Zarząd gminy i jego przewodniczący)

  Zarząd gminy jest kolegialnym organem wykonawczym zarząd gminy składa się z 3 do 5 osób, a w gminach do 20000 mieszkańców 3 osoby. Przewodniczący zarządu jest wójt lub burmistrz lub prezydent miasta. Rada gminy wybiera zarząd spośród radnych lub spoza składu rady w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /3 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gmina (Rada Gminy)

  W skład rady gminy wchodzą radni w liczbie co najmniej 15 w gminie do 4000 mieszkańców. Liczba radnych wzrasta w zależności od liczby mieszkańców gminy. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Eksponowane stanowisko rady gminy wyraża się tym że należą do niej kompetencje zastrzeżone na...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum przeprowadzone na wniosek mieszkańców

  Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego wystąpić może:  

  1) grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku referendum gminnego- także 5 obywateli...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

  Rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa podejmują uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum z własnej inicjatywy bezwzględną większością swego ustawowego składu. Ustawa taka zawiera pytanie referendum, termin przeprowadzenia, kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gmina (organy)

  W gminie występują organy gminy oraz organy jednostek pomocniczych. Według art.11a ustawy o samorządzie gminnym organami gminy są:

  1) rada gminy,

  Ustawa przyznaje określone kompetencje wójtowi lub burmistrzowi jako organowi jednoosobowemu, w szczególności do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd województwa (zakres działania i zadania)

  Do zakresu działań samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Do samorządu województwa należy określenie strategii rozwoju województwa. Strategia rozwoju województwa jest realizowana poprzez...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powiat (zakres działania i zadania)

  Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w 22 dziedzinach wymienionych w art.4 ust.1 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gmina (zakres działania i zadania)

  Art.6 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Przy ustaleniu co jest sprawa publiczną pomocne jest orzecznictwo NSA i glosy do orzeczeń tego sądu. Do spraw publicznych...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny (pojęcie: gmina, powiat, województwo)

  Gmina- według art.1 ustawy o samorządzie gminnym gmina stanowi wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium; mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową z mocy prawa. Ustawa tworzy uniwersalny układ gmin oraz elastyczny system wewnętrzny tych podmiotów. W miastach zamiast wójta działa burmistrz...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny (pojęcie)

  Samorząd terytorialny stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej, wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań.

  Związek samorządowy korzysta z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /528

  praca w formacie txt

Do góry