Prawo administracyjne /487 prac/

 • Ocena brak

  Reguły dokonywania wezwań

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonania czynności urzędowych. Strona może uczestniczyć w czynnościach osobiście lub przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguły dokonywania doręczeń w postępowaniu administracyjnym

  Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Przy doręczeniu obowiązuje zasada domniemania prawidłowości doręczenia ( uważa się, że pismo dotarło do adresata i że zapoznał się on z jego treścią i w...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /2 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym

  Prokurator może:

  -zwrócić się do organu w celu wszczęcia postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem,

  - prokurator ma za zadanie strzec praworządności

  - służy mu prawo udziału w każdym stadium postępowania

  - organ nie może odmówić prokuratorowi udziału w postępowaniu,

  - organ...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym

  Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem: wszczęcia postępowania i dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny ( odmowa wszczęcia lub dopuszczenia do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie strony, teorie strony

  Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

  Teoria obiektywna – kładzie nacisk na to, że o statusie strony może rozstrzygać wyłącznie prawodawca. Strona nie może sama przesądzać o...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny zasad ogólnych k.p.a. i ich treść

  Zasady sformułowane w k.p.a. powinny być traktowane jak obowiązujące normy prawne, wobec czego ich naruszenie jest równoznaczne z naruszeniem prawa, a co za tym idzie naruszeniem praworządności.

  1.Zasada legalizmu działania administracji publicznej – polega ona na tym, że organy administracji publicznej...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /4 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłączenie pracownika i organu wg. k.p.a.

  Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

  - w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa i obowiązki,

  - swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do II stopnia

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie właściwości organu i jej rodzaje

  Właściwość organu – to zdolność do rozstrzygania konkretnej sprawy. Do rozstrzygnięcia może być uprawniony tylko jeden organ.

  Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej.

  Właściwość rzeczowa – ustala się ją według przepisów o zakresie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie organu administracji publicznej w rozumieniu k.p.a.

  Organ administracji publicznej – to podmiot, który prowadzi postępowanie, wydaje orzeczenia, posiada obowiązki, jest z mocy prawa powołany do załatwiania spraw w drodze decyzji administracyjnych ( minister, wojewoda, centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej (...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości i reguły rozstrzygania sporów kompetencyjnych

  Spór kompetencyjny – to sytuacja procesowa, w której istnieją wątpliwości odnośnie właściwości organu do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy.

  Można wyróżnić spór pozytywny– gdy równocześnie dwa i więcej organów uznają się za właściwe do załatwienia danej sprawy, oraz spór negatywny, gdy żaden z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /2 195

  praca w formacie txt

Do góry