Prawo administracyjne /487 prac/

 • Ocena brak

  ADMINISTRACJA A WŁADZA USTAWODAWCZA I SĄDOWNICZA

  W Polsce mamy trójstopniowy podział władzy; władze ustawodawczą (parlament), wykonawczą (rząd i prezydent), sądowniczą (sądy).

  Administracja jest to działalność tych organów publicznych (państwowych) które nie są organami ustawodawczymi i sądowymi, jest to podejmowana w publicznym celu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO ADMINISTRACYJNE A PRAWO CYWILNE

  W pawie cywilnym występuje formalna równość podmiotów, natomiast w prawie administracyjnym występuje władztwo administracyjne. Władztwo to polega na tym, że podmiot administracji działający na podstawie normy prawnej władczo( jednostronnie) rozstrzyga o pozycji prawnej drugiej strony stosunku prawnego. W...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

  Prawo administracyjne to zbiór norm prawnych regulujących administrację publiczną( działalność publiczną). Drugi z podstawowych sposobów definiowania prawa administracyjnego opiera się na uwzględnieniu szczególnej cechy tego prawa tj. władztwa. Cecha ta umożliwia jednostronne rozstrzyganie sytuacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział kwoty między wierzycieli

  Art. 115 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym reguluje podział kwot, gdy egzekucja prowadzona jest w sytuacji wielości wierzycieli. Uzyskane w wyniku egzekucji sumy pieniężne przekazuje się przede wszystkim wierzycielom, korzystającym z pierwszeństwa zaspokojenia, a następnie innym wierzycielom. Jeżeli...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe reguły postępowania zabezpieczającego

  Jego celem jest zabezpieczenie prawidłowości i skuteczności postępowania przymusowego. Zawsze wyprzedza stosowanie właściwych środków egzekucyjnych. Zabezpieczenie może być dokonane przed terminem płatności należności pieniężnej i przed terminem wykonania obowiązku o charakterze...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja z rachunku bankowego, jako środek egzekucyjny z pieniędzy

  Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku bankowego, na czas oznaczony lub nieoznaczony do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

  Z zajętego rachunku bankowego mogą być realizowane tylko:...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składniki kosztów egzekucyjnych, podstawowe reguły ich ustalania

  -Opłaty za czynności egzekucyjne oraz wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym obciążają zobowiązanego. Te koszty egzekucyjne podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej. Przy egzekucji kosztów egzekucyjnych nie pobiera się opłat za czynności egzekucyjne

  -Wierzyciel...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego. Skutki zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego

  Zawieszenie postępowania następuje z przyczyn:

  -w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej;

  -w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany z osobą zmarłego;

  -w razie utraty przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /3 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie tytułu wykonawczego i jego elementy

  Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy wystawiony przez wierzyciela. Tytuł wykonawczy sporządza się na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, ostatecznie zatwierdzonych ugód administracyjnych, prawomocnych wyników kontroli skarbowej, deklaracji lub zeznania podatkowego zobowiązanego...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powództwa jako środki ochrony praw stosunku egzekucyjnego

  ~-Powództwo ekscydencyjne - osoba trzecia, której żądania wyłączenia rzeczy lub prawa spod egzekucji nie uwzględniono, może żądać zwolnienia tych rzeczy spod egzekucji. Korzysta w tym przypadku z powództwa ekscydencyjnego. Odpis pozwu należy równocześnie skierować do organu egzekucyjnego - skutkuje to...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 400

  praca w formacie txt

Do góry