Prawo administracyjne /487 prac/

 • Ocena brak

  Terenowe organy administracji rządowej (nadzór i kierownictwo)

  Według art.11 ust.1 ustawy o administracji rządowej w województwie Prezes RM sprawuje nadzór nad działalnością wojewody i dokonuje okresowej oceny jego pracy, a w ust.3 tego artykułu stanowi, że: „Prezes RM kieruje działalnością wojewody, wydając w tym zakresie zarządzenia i polecenia, także z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd Wojewódzki

  Organizację wojewódzkiej administracji zespolonej określa statut urzędu wojewódzkiego nadany przez wojewodę- podlega zatwierdzeniu przez Prezesa RM i i ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

  W statucie określa się nazwy:

  -wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu,

  -delegatur...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewódzka administracja zespolona

  Organizację wojewódzkiej administracji zespolonej określa statut urzędu wojewódzkiego nadany przez wojewodę- podlega zatwierdzeniu przez Prezesa RM i i ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes RM na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewoda (zadania i kompetencje)

  Wojewoda jest:

  -zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej,

  -organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,

  -organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią,

  -reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie i na...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /3 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terenowe organy adm. rządowej (system organów wyk. zad. adm. rządowej)

  Administrację rządową na obszarze województwa wykonują:

  2) kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, działający pod zwierzchnictwem wojewody,

  3) organy administracji niezespolonej,

  4) organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terenowa adm. rządowa (ustrój)

  Konstytucja z 1997r. stanowi w art.152, że: „1.Przedstawicielem RM w województwie jest wojewoda. 2.Tryb powoływania oraz odwoływania oraz zakres działania wojewodów określa ustawa”. Zasadnicze znaczenie dla regulacji pozycji prawnej terenowych organów rządowej administracji ogólnej miała ustawa z 22 marca...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział terytorialny (obowiązująca regulacja)

  Z dn. 01.01.1999r. wprowadzono zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny z mocy ustawy z 24 lipca 1198r.

  Jednostkami zasadniczego podziału terytorialnego są: gminy, powiaty, województwa. Ustawa utworzyła 16, ustalając ich siedziby wojewodów i sejmików województwa. W dwóch województwach siedziba wojewodów...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział terytorialny (ewolucja)

  Okres zaborów. Ziemie polskie pod zaborem rosyjskim były podzielone na gubernie, w których skład wchodziły bezpośrednio powiaty i większe miasta. Powiaty składały się z gmin wiejskich i mniejszych miast. Gmina wiejska była jednostka dużą pod względem obszaru, składała się z większej liczby wsi...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział terytorialny (czynniki kształtujące)

  Ukształtowanie podziału terytorialnego w konkretnym państwie zależne jest od wielu czynników, takich jak właściwości fizjograficzne danego terytorium (niziny, rzeki, itd.), stosunki komunikacyjne, demograficzne, narodowościowe itp. Wpływ poszczególnych czynników na kształtowanie się podziału...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział terytorialny (pojęcie i rodzaje)

  Pojęć „podział terytorialny” i „podział administracyjny” używa się zamiennie. Użycie pojęcia „podział administracyjny” wskazuje, że chodzi o dokonanie podziału terytorialnego państwa dla wykonywania administracji publicznej. Jednakże terytorium państwa dzielone jest nie tylko dla celów wykonywania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 952

  praca w formacie txt

Do góry