Prawo administracyjne /487 prac/

 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny (gospodarka finansowa j.s.t.)

  Uregulowania prawne dotyczące gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego znalazły się w ustawie z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym co do gospodarki finansowej gminy oraz w ustawach z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa co do powiatu i województwa.

  Do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny (mienie samorządu terytorialnego)

  Mienie gminy  

  Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Ustawa z 8 marca 1990r. wymienia sposoby nabycia mienia gminnego w art.44 w 6 punktach. Podmioty mienia gminnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /3 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd województwa (urząd marszałkowski)

  Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych. Marszałek województwa jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd województwa (zarząd województwa i jego przewodniczący)

  Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa. W skład zarządu województwa, liczącego 5 osób, wchodzi marszałek województwa jako jego przewodniczący, wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie. Członkostwa w zarządzie województwa nie można łączyć z członkostwem w organie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /5 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd województwa (sejmik województwa)

  W skład sejmiku województwa wchodzą radni w liczbie 30 w województwach liczących do 2.000.000 mieszkańców oraz po 3 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500.000 mieszkańców. Radni wojewódzcy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Odwołanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /4 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd województwa (organy)

  Organami samorządu województwa są:

  1) sejmik województwa,

  2) zarząd województwa.

  Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji wydaje marszałek województwa, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Kodeks postępowania administracyjnego stanowi, że gdy mowa jest o organach jednostek...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powiat (starostwo powiatowe)

  Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego. Jest częścią powiatowej adm. zespolonej. Kierownikiem starostwa powiatowego jest starosta. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalany przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powiat (zarząd powiatu i jego przewodniczący)

  Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz zatrudnieniem w administracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /4 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powiat (Rada powiatu)

  Jest organem powiatu. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie 15 w powiatach liczących do 40000 mieszkańców oraz po 3 na każde kolejne rozpoczęte 20000 mieszkańców, nie więcej niż 39 radnych. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. W art.1 2ustawy o samorządzie powiatowym...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gmina (urząd gminy)

  Ustawa wyodrębnia jako formę organizacyjną urząd gminy. Urząd ten służy pomocą zarządowi gminy, ale trzeba przyjąć, że służy on pomocą również innym organom rady, a zwłaszcza samej radzie, gdyż ustawa nie przewiduje tworzenia „biura” czy „kancelarii rady”.

  Urząd służy do wykonywania zadań i...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 146

  praca w formacie txt

Do góry