Prawo administracyjne /487 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe reguły postępowania zaświadczeniowego

  Zaświadczenie jest urzędowym potwierdzeniem faktu lub stanu prawnego ( ma więc charakter deklaratoryjny) . Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie strony, jeżeli:

  - przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego

  - osoba ubiega się o...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres przedmiotowy k.p.a., sprawy wyłączone spod obowiązywania k.p.a.

  Dla określenia przedmiotowego zakresu obowiązywania kodeksu zasadnicze znaczenie ma treść art. 1 pkt1 , zgodnie z którym kodeks normuje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów indywidualnych sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie sprawy administracyjnej

  Sprawa administracyjna – jest to zespół okoliczności prawnych i faktycznych, w których organ administracji publicznej stosuje normę prawa administracyjnego w celu ustanowienia po stronie określonego podmiotu ( podmiotów) sytuacji prawnej w postaci udzielania żądanego uprawnienia albo w postaci obciążenia z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regionalna Izba Obrachunkowa

  Ustawy o samorządzie: gminnym, powiatowym i o samorządzie województwa stanowią, ze organami nadzoru nad działalnością tych samorządów w zakresie spraw finansowych są regionalne izby obrachunkowe (RIO). Istnieje 16 regionalnych izb obrachunkowych RIO, zasięg terytorialny każdej izby obejmuje jedno...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /3 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Sądowa (TK)

  Obecnie Trybunałowi Konstytucyjnemu poświęcone są art.188-197 Konstytucji oraz ustawa z 1 sierpnia 1997r. o TK. Konstytucja poszerzyła kompetencje TK o prawo orzekania o zgodności z Konstytucją umów międzynarodowych, wprowadziła powszechną skargę konstytucyjną. Trybunał uzyskał prawo rozstrzygania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Sądowa (Sądy powszechne i SN)

  Sądy powszechne rozpatrują niektóre sprawy związane z działalnością administracji publicznej. Sąd ten na podstawie ustaw orzeka w sprawach:

  - prawo o aktach stanu cywilnego w sprawach o unieważnienie, sprostowanie oraz ustalenie treści aktu stanu cywilnego orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Sądowa (Sąd antymonopolowy)

  Przepisy ustaw: z 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne, z 27 czerwca 1997r. o transporcie kolejowym, z 21 lipca 2000r.- Prawo telekomunikacyjne, z 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów przewidują właściwość Sądu Okręgowego w Warszawie- sądu antymonopolowego w sprawach odwołań od decyzji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Sądowa (Sądy ubezpieczeń społecznych)

  Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do właściwego sądu ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od doręczenia decyzji według zasad określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NSA (zakres kontroli)

  Według art.16 ust.1 ustawy o NSA sąd ten orzeka w sprawach skarg na:

  1) decyzje administracyjne,

  2) postanowienia wydawane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także rozstrzygające sprawę co do istoty,

  4) inne niż określone w punkcie 1-3 akty...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NSA (organizacja)

  NSA podjął działalność z dniem 1 września 1980r. NSA oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 963

  praca w formacie txt

Do góry