Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Nominacja a umowa o pracę

  Podstawa stosunku pracy niektórych pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym, tym głównie w administracji publicznej - państwowej i samorządowej. Pracownicy mianowani są zaangażowani w wypełnianie funkcji państwa, jednostki, w których są zatrudnieni mają scentralizowana strukturę.

  Cechą...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości stosunku pracy z wyboru

  Stosunek pracy z wyboru jest stosunkiem niesamodzielnym, podporządkowanym mandatowi. Powstaje na mocy aktu powierzenia określonej funkcji - mandatu. Rozwiązuje się z chwilą wygaśnięcia mandatu. Na podstawie wyboru są zatrudnieni: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wice starosta i pozostali...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres podmiotowy stos. pracy z powołania

  Nie rożni się w treści od umownego stosunku pracy. Odmienności dotyczą bardziej sposobu jego nawiązania i rozwiązana. Powstaje na mocy jednostronnego aktu pracodawcy. Rozwiązuje się przede wszystkim przez odwołanie, które jako czynność prawna wykazuje podobieństwo z wypowiedzeniem umowy o prace albo z...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola związków zawodowych a zawieraniu układu zbiorowego pracy

  Jeśli chodzi o tworzenie aktów z zakresu prawa wewnątrzzakładowego: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, czy regulaminów korzystania z usług i świadczeń socjalnych, to związki jedynie uczestniczą w wydawaniu tych aktów przez pracodawcę. Brak z ich strony akceptacji propozycji pracodawcy uprawnia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ zbiorowy pracy w świetle regulacji konstytucyjnych dotyczących zródeł prawa pracy

  Obejmuje postanowienie trojakiego rodzaju:

  -Normatywne - regulacje dotyczące warunków pracy i płacy, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, układ nie może naruszać praw osób trzecich. Zakładowy układ zbiorowy nie może określać zasad wynagrodzenia osób zarządzających zakładem pracy w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwencje MOP w porządku prawa krajowego

  MOP powstała w 1919 r. jej celem jest dążenie do poprawy warunków pracy i zabezpieczenia społecznego na świecie. Organami MOP są : Międzynarodowa Konferencja Pracy, Rada Administracyjna, Międzynarodowe biuro pracy.

  Organizacja i działanie MOP opiera się na zasadzie potrójnego przedstawicielstwa. Każde z...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres podmiotowy kodeksu pracy

  Kodeks pracy reguluje prawa i obowiązki wszystkich pracowników świadczących pracę na podstawie stosunku pracy.

  Przepisy kodeksu pracy obejmują pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w tym spółdzielczej umowy o pracę), powołania, wyboru i mianowania.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo wspólnotowe a stosunki pracy w Polsce

  Prawo wspólnotowe nie znosi krajowych systemów prawa pracy, obawiających w państwach członkowskich. W dziedzinie prawa pracy Wspólnota najczęściej posługuje się dyrektywami, wprowadzającymi standardy wiążące władze krajowe.

  Celem działania Wspólnoty i państw członkowskich w sferze stosunków pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin jako źródło prawa pracy

  Regulamin pracy to akt wewnątrzzakładowy, który ustala organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy i pracowników;nie wprowadza się go u pracodawcy , który zatrudnia mniej niż 20 pracowników, wchodzi w życie po upływie 2 tygodni po podaniu do wiadomości...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek: kodeks pracy – układ zbiorowy pracy

  Kodeks pracy jest podstawowym aktem prawnym z zakresu prawa pracy. Jest to pierwszy jedyny do tej pory kodeks pracy uchwalony ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. i obowiązujący od stycznia 1975.byl wielokrotnie nowelizowany, przy czym najbardziej kompleksowych zmian dokonano ustawą z 2 lutego 1996 r..

  Kodeks pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt

Do góry