Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Właściwości i reguły rozstrzygania sporów kompetencyjnych

  Spór kompetencyjny – to sytuacja procesowa, w której istnieją wątpliwości odnośnie właściwości organu do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy.

  Można wyróżnić spór pozytywny– gdy równocześnie dwa i więcej organów uznają się za właściwe do załatwienia danej sprawy, oraz spór negatywny, gdy żaden z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe reguły postępowania zaświadczeniowego

  Zaświadczenie jest urzędowym potwierdzeniem faktu lub stanu prawnego ( ma więc charakter deklaratoryjny) . Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie strony, jeżeli:

  - przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego

  - osoba ubiega się o...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres przedmiotowy k.p.a., sprawy wyłączone spod obowiązywania k.p.a.

  Dla określenia przedmiotowego zakresu obowiązywania kodeksu zasadnicze znaczenie ma treść art. 1 pkt1 , zgodnie z którym kodeks normuje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów indywidualnych sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie sprawy administracyjnej

  Sprawa administracyjna – jest to zespół okoliczności prawnych i faktycznych, w których organ administracji publicznej stosuje normę prawa administracyjnego w celu ustanowienia po stronie określonego podmiotu ( podmiotów) sytuacji prawnej w postaci udzielania żądanego uprawnienia albo w postaci obciążenia z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia z tytułu choroby zawodowej

  Chorobą zawodową jest choroba objęta wykazem chorób zawodowych , ustalonych w trybie rozporządzenia RM , spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy .

  Choroba zawodowa - powstająca wskutek stałego przebywania ciała w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje rent z ubezpieczenia emerytalno – rentowego

  Do rodzajów rent z ubezpieczenia emerytalno- rentowego zaliczamy:

  - emeryturę

  - rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową

  - rentę rodzinną

  - dodatek pielęgnacyjny

  - dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej

  -zasiłek pogrzebowy.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres podmiotowy obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

  Ubezpieczenie społeczne - to całokształt instytucji i rozwiązań prawnych, których celem jest ochrona ubezpieczonych przed utratą środków utrzymania lub uszczerbkiem majątkowym, spowodowanym niekorzystnymi zdarzeniami zwanymi ryzykami, albo pokrywające potrzeby w razie zajścia tych zdarzeń.

  UBEZPIECZENIA...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspektor pracy jako organ egzekwujący odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym

  W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli oraz przeprowadzenia odpowiedniego postępowania inspektor pracy może zastosować następujące środki władcze:

  - wydać nakaz:

  a) usunięcia stwierdzonych uchybień w zakresie BHP,

  b) wstrzymania prac gdy naruszenie przepisów prawa pracy powoduje bezpośrednie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot nakazu państwowego inspektora pracy

  Nadzorem nad przestrzeganiem prawa pracy zajmują się Państwowa Inspekcja Pracy i Społeczna Inspekcja Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy jest organem działającym na podstawie ustawy z 6 marca 1981r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Jej hierarchiczna struktura organizacyjna nie obejmuje nadzorowanych zakładów...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność zatrudniania dzieci

  Poza działem X kodeksu pracy, dotyczącym zatrudniania młodocianych, a także zatrudniania osób- pracowników poniżej 16-go roku życia, pracy osób młodych, które nie ukończyły 16 lat, poświęcono przepis art. 3045§ 1-7 k.p. zezwala on na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci w tym...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /800

  praca w formacie txt

Do góry