Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Zasada parlamentarno gabinetowego systemu rządów

  a) istnieje dwuczłonowa władza wykonawcza rząd i głowa państwa.

  b) głowa państwa powołuje premiera, a na jego wniosek rząd, co wymaga akceptacji parlamentu (wotum zaufania)

  c) rząd jako całość jak i poszczególni członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność polityczną przed parlamentem i mogą być...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada demokratycznego państwa prawnego

  Do grudnia 1989 żyliśmy w państwie socjalistycznym 29 XII Rzeczpospolita stała się państwem prawnym.

  Państwo prawne to państwo rządzone przez prawo w nim obywatel może robić wszystko czego nie zakazuje mu organ czyli wszystko to na co prawo zezwala Polska jest państwem demokratycznym. W formalnym...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie konstytucyjnych zasad naczelnych i ich katalog

  W doktrynie prawa konstytucyjnego nie występuje jednolita definicja zasad naczelnych konstytucji. ustalenie takiej definicji nie jest możliwe bo zasady można określić jako normy prawne inne jako dyrektywy a inne jako klauzule generalne. Niektórzy pod tym pojęciem rozumieją główne rozstrzygnięcia zawarte w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa konstytucyjnego, sensu stricto i sensu largo

  Prawo konstytucyjne to całokształt norm prawnych regulujących podstawowe instytucje ustroju gospodarczego państwa, gałąź prawa państwowego całokształt norm prawnych zawartych w konstytucji i w jej ustawach. Występuje w 2 znaczeniach:

  -wąskim czyli stricto – całokształt norm prawnych zawartych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział kwoty między wierzycieli

  Art. 115 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym reguluje podział kwot, gdy egzekucja prowadzona jest w sytuacji wielości wierzycieli. Uzyskane w wyniku egzekucji sumy pieniężne przekazuje się przede wszystkim wierzycielom, korzystającym z pierwszeństwa zaspokojenia, a następnie innym wierzycielom. Jeżeli...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe reguły postępowania zabezpieczającego

  Jego celem jest zabezpieczenie prawidłowości i skuteczności postępowania przymusowego. Zawsze wyprzedza stosowanie właściwych środków egzekucyjnych. Zabezpieczenie może być dokonane przed terminem płatności należności pieniężnej i przed terminem wykonania obowiązku o charakterze...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja z rachunku bankowego, jako środek egzekucyjny z pieniędzy

  Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku bankowego, na czas oznaczony lub nieoznaczony do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

  Z zajętego rachunku bankowego mogą być realizowane tylko:...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składniki kosztów egzekucyjnych, podstawowe reguły ich ustalania

  -Opłaty za czynności egzekucyjne oraz wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym obciążają zobowiązanego. Te koszty egzekucyjne podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej. Przy egzekucji kosztów egzekucyjnych nie pobiera się opłat za czynności egzekucyjne

  -Wierzyciel...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego. Skutki zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego

  Zawieszenie postępowania następuje z przyczyn:

  -w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej;

  -w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany z osobą zmarłego;

  -w razie utraty przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /3 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie tytułu wykonawczego i jego elementy

  Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy wystawiony przez wierzyciela. Tytuł wykonawczy sporządza się na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, ostatecznie zatwierdzonych ugód administracyjnych, prawomocnych wyników kontroli skarbowej, deklaracji lub zeznania podatkowego zobowiązanego...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 007

  praca w formacie txt

Do góry