Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie ustawy konstytucyjnej

  Ustawa konstytucyjna to akt prawny o najwyższej mocy prawnej uchwalony w trybie przewidzianym dla zmiany konstytucji przewidywanym dla zmiany konstytucji różniący się od niej treścią. Ustawa obejmuje swym działaniem część materii które regulowań są zwykle przez konstyt. Ustawa konstytucyjna dokonuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególna moc prawna konstytucji

  Konstytucja zawiera najwyższą moc prawną oznacza to że żadna norma prawna w całym systemie prawa nie może być sprzeczna z konstytucją a jednocześnie wszystkie organy państwa mają obowiązek realizowania postanowień zawartych w przepisach konstytucyjnych przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególna forma konstytucji (tryb uchwalenia, systematyka, tryb zmiany)

  Konstytucja jako ustawa zasadnicza w państwie jest w szczególny sposób uchwalana i zmieniana co wraz z wyjątkową nazwą i systematyką stanowi o jej szczególnej formie. Uchwalenie konstyt może następować w drodze referendum oraz przez organ specjalnie powołany do stanowienia o sprawach ustrojowych, lub przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie konstytucji w znaczeniu materialnym, formalnym i polityczno socjologicznym

  Konstytucja zawiera normy prawne wyposażone w najwyższą moc prawną, reguluje podstawy ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego w państwie, czyli:

  - jest najwyższym prawem RP

  - jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba, że Konstytucja stanowi inaczej.

  W sensie materialnym to ogół norm prawnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie źródeł prawa w znaczeniu materialnym i formalnym

  Źródła prawa to termin wieloznaczny to akty normatywne które zawierają przepisy dające podstawę do konstruowania norm prawnych.

  W znaczeniu materialnym to ogół czynników np. polityczne które wpływają na kształtowanie się treści i formy obowiązującego prawa w danym czasie i...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki obywateli

  Dzielimy na 2 grupy: obowiązki każdego człowieka znajdującego się we władztwie państwa, obowiązki obywateli- obowiązkiem jest obrona ojczyzny co wiąże się z obowiązkiem służby wojskowej.

  Obowiązek przestrzegania praw Rzeczypospolitej- Przestrzeganie prawa to świadome zachowanie się adresatów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki ochrony wolności i praw jednostki

  Wskazują gwarancje zabezpieczające prawa wolności obywatela należą do nich:

  1) prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organów władzy publicznej dotyczy wszystkich organów władzy publicznej bądź ich zaniechania i nie jest oparta na zasadzie winy funkcjonariusza...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wolności i praw człowieka i obywatela

  Wolność możliwość czynienia czegoś co nie szkodzi innym. Akty normatywne określają granice korzystania z wolności.

  Prawa obywatela to wyznaczone normatywne uprawnienia przysługujące obywatelom Rzeczypospolitej.

  Prawa człowieka to prawa przysługujące wszystkim ludziom podlegającym jurysdykcji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb zgłaszania partii politycznej do ewidencji

  Zasady tworzenia partii politycznych reguluje ustawa z 27 czerwca 1997- o partiach politycznych, została znowelizowana 12 kwietnia 2001 r. Zgłoszenia partii politycznej- do sądu okręgowego w Wa-wie dokonują 3 osoby wchodzące w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie partii politycznej i systemu partyjnego

  Partia polityczna to dobrowolna organizacja występująca pod określona nazwą, stawiająca sobie za cel udział w życiu politycznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej.

  System partyjny to określony układ sił politycznych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /421

  praca w formacie txt

Do góry